Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 71

Аллаһ Ҹәннәт вәд едир

Аллаһ Ҹәннәт вәд едир

АЛЛАҺ Јешаја пејғәмбәрә Ҹәннәти шәкилдә ҝөрдүјүн кими тәсвир етмишди. Јешаја Јунусдан бир гәдәр сонра јашамыш пејғәмбәрдир.

Ҹәннәт «бағ» вә ја «парк» демәкдир. Бу сөз сәнә бу китабдакы бир һекајәдән таныш олмалыдыр. Сәнҹә, бура Јеһованын Адәмлә Һәвваја дүзәлтдији ҝөзәл баға охшамырмы? Бәс бүтүн јер үзү нә вахтса Ҹәннәт олаҹагмы?

Јеһова, халгынын јашајаҹағы Ҹәннәти пејғәмбәри Јешајаја белә тәсвир етмишди: ‘Орада гурдла гузу бир јердә сүлһ ичиндә јашајаҹаг, бузов вә шир балалары бирликдә отлајаҹаг, онлары балаҹа ушаглар отараҹаг. Көрпә белә, иланын јувасынын јахынлығында ојнаса она зәрәр дәјмәјәҹәк’.

«Белә шеј һеч вахт ола билмәз. Јер үзүндә бәдбәхтликләр һәмишә олуб вә олаҹаг да», дејә чохлары етираз едә биләр. Амма бир анлыға дүшүн: Аллаһ Адәмлә Һәвваја неҹә ев вермишди?

Јеһова Аллаһ онлары Ҹәннәтдә јерләшдирмишди. Амма Аллаһа итаәтсизлик етдикләринә ҝөрә онлар ҝөзәл евләрини итирдиләр вә гоҹалыб өлдүләр. Аллаһ сөз верир ки, Адәмлә Һәвванын итирдији һәр шеји Ону севән инсанлара гајтараҹаг.

Јени Ҹәннәтдә зијан ҝәтирән вә мәһв едән һеч бир шеј олмајаҹаг. Орада там сүлһ һөкм сүрәҹәк. Инсанларын һамысы сағлам вә хошбәхт олаҹаглар. Һәр шеј Аллаһын башланғыҹда истәдији кими олаҹаг. Бүтүн бунлары сонракы фәсилләрдән даһа әтрафлы өјрәнәҹәјик.