Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 17

Бир-биринә бәнзәмәјән әкизләр

Бир-биринә бәнзәмәјән әкизләр

ШӘКИЛДӘКИ ики оғлан бир-бириндән чох фәргләнир, елә дејилми? Билирсән онларын ады нәдир? Ох атан оғлан Есав, гојунлара бахан исә Јагубдур.

Есав вә Јагуб Исһагла Ривганын әкиз оғуллары иди. Аталары Исһаг Есавы чох севирди, чүнки о јахшы овчу иди вә евә јемәк ҝәтирирди. Ривга исә Јагубу даһа чох севирди, чүнки о, сакит вә сөзәбахан ушаг иди.

Бабалары Ибраһим һәлә сағ иди. Ибраһим Јеһова һаггында нәвәләринә данышырды. Бу, Јагубун чох хошуна ҝәлирди. Ибраһим 175 јашында өлүр. Онда әкизләрин 15 јашы вар иди.

Есавын 40 јашы оланда о, ики кәнанлы гызла евләнир. Бу, Исһагла Ривганы чох кәдәрләндирир, чүнки һәмин гызлар Јеһоваја ибадәт етмирдиләр.

Бир ҝүн, Есав гардашы Јагуба бәрк гәзәбләнир. Билирсән, бу неҹә олмушду? Исһагын бөјүк оғлуна хејир-дуа вермәсинин вахты ҝәлиб чатмышды. Есав Јагубдан бөјүк олдуғу үчүн әмин иди ки, хејир-дуаны о алаҹаг. Амма бир аз әввәл о өзү бу үстүнлүјү Јагуба вермишди. Һәмчинин оғланлар доғуланда Аллаһ демишди ки, хејир-дуаны Јагуб алаҹаг. Белә дә олур. Исһаг хејир-дуаны оғлу Јагуба верир.

Есав буну биләндә Јагуба аҹығы тутур. О елә гәзәбләнир ки, һәтта Јагубу өлдүрәҹәјини сөјләјир. Ривга буну ешидәндә чох нараһат олур. Буна ҝөрә дә әри Исһага белә дејир: ‘Јагуб да бу кәнанлы гызлардан бирини алса, үрәјим партлајар’.

Исһаг оғлу Јагубу чағырыб она белә дејир: ‘Кән’анлыларын гызларындан өзүнә арвад алма. Јахшысы будур, Харана, бабан Бетуелин евинә ҝет. Дајын Лаванын гызларындан бирини ал’.

Јагуб атасынын сөзүнә гулаг асыб, гоһумларынын јашадығы узаг Харана јола дүшүр.