Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 16

Исһаг јахшы бир гызла евләнир

Исһаг јахшы бир гызла евләнир

БИЛИРСӘН шәкилдәки гыз кимдир? Бу Ривгадыр. Ону гаршыламаға чыхан киши исә Исһагдыр. Ривга онун арвады олаҹаг. Ҝәл, онларын евләнмә әһвалатыны өјрәнәк.

Исһагын атасы Ибраһим истәјирди ки, оғлу јахшы бир гызла евләнсин. О, оғлу Исһагын јаланчы аллаһлара ибадәт едән Кәнан гызларындан арвад алмасыны истәмирди. Бунун үчүн Ибраһим нөкәрини чағырыб дејир: ‘Истәјирәм ки, Харанда јашајан гоһумларымҝилә ҝедәсән вә орадан оғлум Исһага бир арвад аласан’.

Нөкәр дәрһал һазырлыг ҝөрүр вә он дәвә ҝөтүрүб узун сәфәрә чыхыр. Бир мүддәтдән сонра Ибраһимин гоһумларынын јашадығы јерә ҝәлиб бир су гујусунун јанында дајаныр. Ахшамчағы оранын гызлары су чәкмәк үчүн гујуја ҝәлирләр. Нөкәр буну ҝөрәндә Јеһоваја дуа едир: ‘Елә ет ки, мәнә вә дәвәләримә су чәкәҹәк гыз Исһага сечдијин арвад олсун’.

Бир аздан Ривга су чәкмәк үчүн гујуја јахынлашыр. Буну ҝөрән нөкәр ондан су истәјир. Ривга она су верир. Сонра исә ҝедиб дәвәләрин һамысы үчүн су чәкир. Бу чох ағыр ишдир, чүнки дәвә чох су ичир.

Ривга ишини гуртардыгдан сонра нөкәр ондан атасынын адыны сорушур вә евләриндә ҝеҹәләмәк үчүн јер олуб-олмадығы илә марагланыр. Гыз дејир: ‘Атамын ады Бетуелдир. Евимиздә галмаға јеримиз дә вар’. Нөкәр билир ки, Бетуел Ибраһимин гардашы Нахорун оғлудур. Буна ҝөрә дә диз чөкүб Јеһоваја миннәтдарлығыны билдирир. Ахы Јеһова ону дүз ағасынын гоһумларыҝилә ҝәтирмишди.

Һәмин ҝеҹә нөкәр ҝәлишинин сәбәбини Бетуелә вә Ривганын гардашы Лавана сөјләјир. Онларын һәр икиси Ривганын Исһага әрә ҝетмәсинә разылыг верирләр. Бәс бу һагда Ривганын фикрини сорушанда, о нә дәјир? О да разылығыны билдирир. Беләликлә онлар нөвбәти ҝүн дәвәләрә миниб ҝеријә, Кәнан торпағына јола дүшүрләр.

Онлар евләринә чатанда артыг ахшам дүшмүшдү. Ривга чөллүкдә ҝәзән бир кишини ҝөрүр. Бу Исһагдыр. Анасы Саранын өлүмүндән үч ил кечсә дә, о һәлә дә кәдәр ичиндә иди. Амма Ривганы ҝөрәндә чох шадланыр. Исһаг ону дәрин мәһәббәтлә севир вә јенидән хошбәхт олур.