Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 3

Илк киши вә гадын

Илк киши вә гадын

БУ ШӘКИЛ әввәлкиндән нә илә фәргләнир? Бәли, бурада инсанлары ҝөрүрүк. Онлар илк киши вә гадындыр. Бәс онлары ким јарадыб? Әлбәттә, Аллаһ. Сән Онун адыны билирсән? Аллаһын ады Јеһовадыр. Кишинин ады Адәм, гадынынкы исә Һәввадыр.

Јеһова Аллаһ Адәми белә јаратды: О, јердән бир гәдәр торпаг ҝөтүрдү вә ондан камил инсан бәдәни дүзәлтди. Сонра Аллаһ онун бурнуна үфүрдү вә Адәм јашамаға башлады.

Јеһова Аллаһ Адәмә бир иш тапшырды. О, бүтүн һејванлара ад вермәли иди. Ҝөрүнүр, һејванларын һамысына ујғун ад сечмәк үчүн Адәм онлары узун мүддәт мүшаһидә етмишди. О, һејванлара ад верәркән бир шејә диггәт јетирмәјә башлады. Билирсән нәјә?

Һејванларын һамысы ҹүт јашајырды. Бағда ата фил вә ана фил, ата шир вә ана шир варды. Амма Адәмә бәнзәјәни јох иди. Бунун үчүн, Јеһова Адәми дәрин јухуја верди, сонра онун габырғаларындан бирини ҝөтүрдү. Јеһова һәмин габырғадан бир гадын дүзәлтди вә о, Адәмин арвады олду.

Адәм неҹә дә хошбәхт иди! Һәвванын да нә гәдәр хошбәхт олдуғуну тәсәввүр ет. Ахы Јеһова она да ҝөзәл бағда јашамаға иҹазә верди! Инди онларын ушаглары ола биләрди вә онлар бирликдә хошбәхт јашаја биләрдиләр.

Јеһова истәјирди ки, Адәмлә Һәвва әбәди јашасын вә бүтүн јер үзүнү Еден бағы кими ҝөзәл етсинләр. Јәгин Адәмлә Һәвва бу һагда дүшүнәндә чох севинирдиләр. Сән дә бүтүн дүнјаны ҝөзәл бир бағ һалына салмаг истәмәздинми? Лакин Адәмлә Һәвванын севинҹи чох чәкмәди. Ҝәл бунун сәбәбини өјрәнәк.