Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 33

Исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечир

Исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечир

ШӘКИЛДӘ тәсвир олунанлара бах. Будур, Муса әлиндәки әсаны Гырмызы дәнизә узадыр. Онун јанында дуранлар исраиллиләрдир. Дәниздә боғуланлар исә фирон вә ордусудур. Ҝәл ҝөрәк онлар бураја неҹә ҝәлиб чыхыблар.

Өјрәндијимиз кими, онунҹу бәладан сонра фирон исраиллиләрә Мисирдән чыхмағы әмр едир. Өлкәни 600 000 киши, о ҹүмләдән бир чох гадын вә ушаг тәрк едир. Јеһова Аллаһа иман ҝәтирән бир чох башга инсанлар да исраиллиләрлә бәрабәр Мисирдән чыхырлар. Онларын һамысы мал-гарасыны өзләри илә ҝөтүрүр.

Өлкәни тәрк етмәздән әввәл исраиллиләр мисирлиләрдән ҝејим, гызыл вә ҝүмүш әшјалар истәјирләр. Мисирлиләр сонунҹу бәладан о гәдәр горхмушдулар ки, исраиллиләрин истәдикләри һәр шеји онлара верирләр.

Бир нечә ҝүндән сонра исраиллиләр Гырмызы дәнизә чатыр вә орада бир гәдәр динҹәлмәк гәрарына ҝәлирләр. Бу вахт, фирон вә мәмурлары исраиллиләри бурахдыгларына пешман олуб дејирләр: ‘Бир ҝөр нә етдик! Гулларымызы өз әлимизлә бурахдыг!’

Фирон јенә дә фикрини дәјишиб дәрһал дөјүш арабаларыны вә ордусуну һазырлајыр. Өзүнүн 600 сечмә дөјүш арабасындан әлавә, Мисирдәки бүтүн дөјүш арабаларыны да јығыб исраиллиләрин далынҹа дүшүр.

Исраиллиләр фирону вә онун ордусуну ҝөрәндә тәшвишә дүшүрләр. Гачыб ҝизләнмәјә бир јер јохдур. Бир тәрәфдә Гырмызы дәниз, о бири тәрәфдә исә мисирлиләр! Амма Јеһова Өз халгы илә онларын арасына булуд гојур. Мисирлиләр исраиллиләри ҝөрә билмәдикләри үчүн онлара һүҹум едә билмирләр.

Бу заман Јеһова Мусаја дејир ки, әсасыны Гырмызы дәнизә узатсын. Муса әсаны узатдыгда Јеһова ҝүҹлү шәрг күләји әсдирир. Дәнизин сулары араланыр вә һәр ики тәрәфдә дивар кими дурур.

Исраиллиләр дәнизин ортасындакы гуру јердән кечирләр. Милјонларла инсанын һејванлары илә дәнизин о бири саһилинә кечмәсинә бир нечә саат лазым иди. Нәһајәт, мисирлиләр исраиллиләри ҝөрүрләр. «Гулларымыз гачыр!» дејәрәк, онларын ардынҹа дәнизә ҹумурлар.

Бу заман Аллаһ исраиллиләрин көмәјинә ҝәлир. Мисирлиләрин дөјүш арабаларынын тәкәрләри чыхыр. Онлар бәрк горхур вә ‘Аллаһ Јеһова исраиллиләрә ҝөрә бизә гаршы дөјүшүр. Ҝәлин гачаг!’ дејә гышгырмаға башлајырлар. Амма артыг ҝеҹдир.

Бах елә бу вахт Јеһова Мусаја әсаны Гырмызы дәнизә узатмағы әмр едир. Муса Аллаһын дедији кими едәндә, сулар ҝеријә, мисирлиләрин вә дөјүш арабаларынын үстүнә гајыдыр. Бүтүн орду исраиллиләрин далынҹа дәнизә ҝирдији үчүн, бир нәфәр мисирли белә сағ галмыр!

Аллаһын халгы хилас олдуғуна неҹә дә шаддыр! Кишиләр Јеһоваја миннәтдарлыг маһнысы охујурлар: ‘Јеһова бөјүк гәләбә чалды. О, атлары вә дөјүшчүләри дәниздә батырды’. Мусанын баҹысы Мәрјәм вә бүтүн гадынлар дәфләрини ҝөтүрүб, севинҹлә рәгс едәрәк һәмин маһныны охујурлар: ‘Јеһова бөјүк гәләбә чалды. О, атлары вә дөјүшчүләри дәниздә батырды’.

Чыхыш 12–15–ҹи фәсилләр.