Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 82

Мордокај вә Естер

Мордокај вә Естер

ҜӘЛ сәнинлә, Езранын Јерусәлимә ҝетмәсиндән бир нечә ил әввәлә гајыдаг. Мордокај вә Естер Фарс падшаһлығында јашајан ән адлы-санлы исраиллиләрдир. Естер падшаһын арвады, онун әмиси оғлу Мордокај исә падшаһдан сонра икинҹи адамдыр. Ҝәл онларын белә јүксәк мөвгејә неҹә галхдыгларыны өјрәнәк.

Естер балаҹа икән валидејнләри өлүр. Буна ҝөрә дә ону Мордокај бөјүдүр. Фарс падшаһы Ахашверошун Шушан шәһәриндә сарајы вар. Мордокај да падшаһ әјанларындан биридир. Бир ҝүн падшаһын арвады Вашти әринин сөзүнә гулаг асмадығындан падшаһ өзүнә јени бир арвад сечмәк гәрарына ҝәлир. Һеч билирсән о кими бәјәнир? Бәли, ҝәнҹ вә ҝөзәл Естери.

Шәклә бах. Адамларын баш әјдији бу гүрурлу инсан Һамандыр. О, Фарс падшаһлығынын ән нүфузлу әјаныдыр. Отуран исә Мордокајдыр. Һаман истәјир ки, Мордокај да она баш әјсин. Амма Мордокај буну етмәк фикриндә дејил. О һесаб едир ки, белә пис адама баш әјмәк дүзҝүн дејил. Һаман буна бәрк һирсләнир вә ҝөр нә едир.

Һаман падшаһа исраиллиләр барәдә јалан данышыр: ‘Онлар пис халгдыр, сәнин ганунларына да әмәл етмирләр. Онларын көкүнү кәсмәк лазымдыр’. Ахашверош арвады Естерин исраилли олдуғундан хәбәрсиздир. Буна ҝөрә Һамана гулаг асыб исраиллиләри бир ҝүндә мәһв етмәк үчүн фәрман верир.

Мордокај бу гануну ешидәндә чох пис олур вә Естерә хәбәр ҝөндәрир: ‘Падшаһла мүтләг данышыб она јалвар ки, бизи өлүмдән гуртарсын’. Амма Фарс падшаһлығында бир ганун вар: падшаһын чағырышы олмадан һеч ким онун һүзуруна ҝәлә билмәз. Естер исә чағырылмадан падшаһын һүзуруна ҝәлир. Падшаһ Естери ҝөрәндә өз гызыл әсасыны она тәрәф узадыр. Бу о демәкдир ки, Естер бу һәрәкәтинә ҝөрә өлдүрүлмәјәҹәк. Естер падшаһы вә Һаманы бөјүк зијафәтә дәвәт едир. Падшаһ Естердән нә истәдијини сорушур. О дејир: ‘Әҝәр падшаһ Һаманла сабаһ да вердијим зијафәтә ҝәлсә, истәјими онда дејәҹәјәм’.

Зијафәт заманы Естер падшаһа дејир: ‘Халгымы вә мәни өлдүрмәк истәјирләр’. Падшаһ гәзәбләниб сорушур: ‘Буну етмәјә кимин ҹәсарәти чатар?!’

‘Халгымын дүшмәни бу пис Һамандыр!’ дејә Естер ҹаваб верир.

Инди падшаһ даһа чох һирсләнир. О, Һаманын өлдүрүлмәсинә әмр верир. Бундан сонра Мордокајы падшаһлыгда икинҹи адам тәјин едир. Мордокај јени бир фәрманын верилмәсинә наил олур. Бу ганун исраиллиләрә, һәмин о тәјин олунмуш ҝүндә өзләрини мүдафиә етмәјә имкан верир. Мордокај инди чох нүфузлу адам олдуғундан чохлары исраиллиләрә көмәк едир вә онлары дүшмәнләринин әлиндән гуртарыр.

«Естер» китабы.