Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 92

Иса өлүләри дирилдир

Иса өлүләри дирилдир

БУ ГЫЗЫН 12 јашы вар. Иса онун әлиндән тутуб. Гызын анасы илә атасы да јанындадырлар. Һеч билирсән онлар нәјә севинирләр? Ҝәл өјрәнәк.

Гызын атасынын ады Јаирдир. О чох нүфузлу адамдыр. Бир ҝүн онун гызы хәстәләниб јатаға дүшүр, вәзијјәти ҝет-ҝедә писләшир. Јаир илә арвады јаман нараһатдырлар, дејәсән, балаҹа гызлары өләҹәк. Бу гыз онларын ҝөзләринин ағы-гарасы јеҝанә баласыдыр. Буна ҝөрә дә Јаир Исаны ахтармаға јолланыр. О, Исанын мөҹүзәләри һаггында ешидиб.

Јаир Исаны тапыр. Онун әтрафында чохлу адам вар. Јаир онларын арасындан кечир вә Исанын ајагларына дүшәрәк јалвармаға башлајыр: ‘Гызым јаман хәстәдир. Нә олар, ҝәл ону сағалт’. Иса онунла ҝетмәјә разы олур.

Онлар јол ҝедәркән, ҹамаат Исанын әтрафында даһа да сыхлашыр. Иса бирдән ајаг сахлајыр. ‘Мәнә ким тохунду?’ дејә сорушур. Иса, өзүндән гүввә чыхдығыны һисс етдијиндән баша дүшүр ки, она кимсә тохунуб. Бәс ким? Бу, 12 илдир ки, бәрк хәстә олан бир гадындыр. О ҝәлиб Исанын палтарына тохунур вә сағалыр!

Инди Јаир раһатдыр, чүнки Иса үчүн хәстә сағалтмағын нә гәдәр асан олдуғуну өз ҝөзләри илә ҝөрдү. Амма бу вахт она хәбәр чатдырырлар: ‘Артыг Исаны нараһат етмәјә дәјмәз. Гызыныз өлүб’. Иса буну ешидиб Јаирә дејир: ‘Үмидини үзмә, һәр шеј јахшы олаҹаг’.

Онлар Јаирин евинә ҝәләндә ҹамаат бәрк ағлашыр. Иса дејир: ‘Ағламајын. Ушаг өлмәјиб. О садәҹә јатыр’. Амма онлар Исаја ҝүлүб ону лаға гојурлар, чүнки гызын өлдүјүнү билирләр.

Иса гызын ата-анасыны вә һәвариләрдән үчүнү ҝөтүрүб гыз олан отаға ҝирир. О, ушағын әлиндән тутуб дејир: ‘Ајаға галх!’ Будур, гыз һәјата гајыдыр. О ајаға галхыб јеримәјә башлајыр! Бах елә буна ҝөрә дә онун атасы илә анасынын севинҹи ашыб-дашыр.

Иса башга инсанлары да дирилдиб. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онун илк дирилтдији адам Наин шәһәриндә јашајан дул гадынын оғлу олуб. Даһа сонра Иса Мәрјәм вә Марта адлы ики баҹынын гардашы Лазары дирилтди. Иса Падшаһ оланда, өлмүш сајсыз-һесабсыз инсанлары дирилдәҹәк. Буна севинмәли дејиликми?