Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 80

Аллаһын халгы Бабили тәрк едир

Аллаһын халгы Бабили тәрк едир

БАБИЛИН мидијалылар вә фарслар тәрәфиндән ишғал едилмәсиндән тәхминән ики ил кечиб. Ҝөр инди нә баш верир! Бәли, исраиллиләр Бабили тәрк едирләр. Бәс онлар неҹә азад олдулар? Онлары ким бурахды?

Буну Фарс падшаһы Кир етди. Һәлә Кир доғулмаздан чох-чох әввәл Јеһова Аллаһ пејғәмбәри Јешаја васитәсилә бу сөзләри демишди: ‘Сән Мәним истәдијими јеринә јетирәҹәксән. Дарвазалар ачыг галаҹаг вә шәһәри ишғал едәҹәксән’. Белә дә олур. Кир Бабили ишғал едир. Ҝеҹә мидијалыларла фарсларын гошуну Бабилин тајбатај ачыг галмыш дарвазаларындан шәһәрә дахил олурлар.

Јешаја пејғәмбәр һәм дә демишди ки, Кир Јерусәлими вә мәбәди бәрпа етмәк үчүн фәрман чыхараҹаг. Доғруданмы Кир белә бир әмр верир? Бәли, Кир исраиллиләрә дејир: ‘Јерусәлимә ҝедин вә Аллаһыныз Јеһованын мәбәдини тикин’. Шәкилдән ҝөрүндүјү кими, исраиллиләр өлкәләринә ҝедирләр.

Анҹаг јол узун олдуғундан Бабилдә јашајан исраиллиләрин һамысы вәтәнә ҝедә билмир. Јолун узунлуғу 800 километрдир, чохлары исә артыг јаша долмуш вә ја хәстәдирләр. Бәзиләри исә башга сәбәбләрә ҝөрә ҝедә билмирләр. Кир ҝетмәјәнләрә дејир: ‘Јерусәлими вә мәбәди бәрпа етмәјә ҝедән халга ҝүмүш, гызыл вә башга гијмәтли әшјалар верин’.

Беләликлә, Јерусәлимә ҝедән исраиллиләрә чохлу гијмәтли шејләр верилир. Һәмчинин Кир, падшаһ Навуходоносорун вахтилә Јерусәлими ишғал едәркән Јеһованын мәбәдиндән ҝөтүрдүјү габлары да онлара гајтарыр. Халг өзү илә Исраилә чохлу шеј апарыр.

Тәхминән дөрд ај јол ҝетдикдән сонра исраиллиләр ҝәлиб Јерусәлимә вахтында чатырлар. Шәһәрин дағылыб сакинсиз галмасындан дүз 70 ил кечиб. Лакин нөвбәти фәсилдән өјрәнәҹәјик ки, исраиллиләр өз вәтәнләринә гајытсалар да, бөјүк чәтинликләрлә гаршылашырлар.