Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 88

Јәһја Исаны вәфтиз едир

Јәһја Исаны вәфтиз едир

БАШЫНА ҝөјәрчин енән адама бах! Бу, Исадыр. Инди онун отуза јахын јашы вар. Јанындакы исә Јәһјадыр. Биз артыг онун һаггында билирик. Мәрјәм гоһуму Елизавети ҝөрмәјә ҝедәндә Елизаветин гарнындакы ушағын севинҹдән тәрпәндији јадындадырмы? Һәмин ушаг Јәһјадыр. Бәс инди Иса вә Јәһја нә едирләр?

Јәһја бир аз әввәл Исаны Иордан чајында вәфтиз етди. Вәфтизи белә едирләр: әввәлҹә адамы суја батырыр, сонра исә чыхарырлар. Јәһја халгы вәфтиз етдији үчүн ону Вәфтизчи Јәһја адландырырлар. Бәс нәјә ҝөрә о, Исаны вәфтиз едир?

Буну Исанын өзү ондан хаһиш едир. Јәһја, пис әмәлләринә ҝөрә пешман олдугларыны ҝөстәрмәк истәјән адамлары вәфтиз едир. Мәҝәр Иса пис иш ҝөрүб ки, пешман да олсун? Хејр, о, ҝөјдән ҝәлдији вә Аллаһын Оғлу олдуғу үчүн һеч заман ҝүнаһ ишләтмәјиб. Демәли, Иса башга бир сәбәбә ҝөрә Јәһјанын ону вәфтиз етмәсини истәјир. Ҝәл бу һагда өјрәнәк.

Иса дүлҝәр иди. Дүлҝәр ағаҹдан мүхтәлиф әшјалар, мәсәлән, стол, стул вә отураҹаглар дүзәлдир. Мәрјәмин әри Јусиф дүлҝәр олдуғу үчүн, Исаја да бу сәнәти өјрәтмишди. Лакин Јеһова Исаны јер үзүнә дүлҝәрлик етмәк үчүн ҝөндәрмәмишди. О, Исаја хүсуси иш тапшырмышды вә будур, һәмин иши јеринә јетирмәјин вахты чатыб. Беләликлә, Иса Атасынын истәјини јеринә јетирмәјә ҝәлдијини ҝөстәрмәк үчүн Јәһјанын јанына вәфтиз олунмаға ҝәлир. Бу, Аллаһы разы салырмы?

Бәли, чүнки Иса судан чыхан заман ҝөјдән бир сәс ҝәлир: ‘Бу Мәним оғлумдур, ондан чох разыјам’. О заман санки ҝөјләр ачылыр вә бир ҝөјәрчин Исанын башына енир. Амма бу әсл ҝөјәрчин дејил. О садәҹә белә ҝөрүнүр. Әслиндә бу, Аллаһын мүгәддәс руһудур.

Инди Исаја чох шеј һаггында дүшүнмәк лазымдыр. Буна ҝөрә дә, о, 40 ҝүнлүјә сакит бир јерә чәкилир. Орада Шејтан Исаја јахынлашыр вә ону үч дәфә сынаға чәкир. Шејтан истәјир ки, Иса Аллаһын ганунларыны позсун. Амма Иса буну етмир.

Бундан сонра Иса гајыдыр вә илк давамчыларыны, јәни шаҝирдләрини сечир. Онлардан бәзиләринин ады беләдир: Андреј, Петер (башга ады Шимон), Филип вә Натанел (башга ады Бар-Талмај). Сонра Иса јени шаҝирдләри илә Галилеја вилајәтинә ҝедир. Онлар Галилејада Натанелин доғма кәнди Ганада галырлар. Бурада Иса бөјүк бир тој мәҹлисинә ҝәлир вә илк мөҹүзәсини ҝөстәрир. Билирсән бу һансы мөҹүзәдир? О, сују шәраба чевирир.