Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һиссә 7

Исанын дирилмәсиндән Павелин һәбсинәдәк

Исанын дирилмәсиндән Павелин һәбсинәдәк

Иса үч ҝүндән сонра дирилир. Дирилән ҝүн о өз давамчыларына дүз беш дәфә ҝөрүнүр. Иса 40 ҝүн әрзиндә онлара ҝөрүнмәјә давам едир. Сонра шаҝирдләринин ҝөзү өнүндә ҝөјә галхыр. Аллаһ он ҝүндән сонра Исанын Јерусәлимә јығышмыш давамчыларынын үзәринә мүгәддәс руһу төкүр.

Бир гәдәр вахтдан сонра Аллаһын дүшмәнләри һәвариләри һәбсханаја салырлар, амма мәләк онлары һәбсханадан азад едир. Бәзи пис адамлар шаҝирд Стефаны дашгалаг едиб өлдүрүрләр. Исанын, дүшмәнләриндән бирини сечиб өзүнүн хүсуси хидмәтчиси етдији барәдә дә өјрәнәҹәјик. Бу хидмәтчи сонрадан һәвари Павел кими таныныр. Исанын өлүмүндән үч ил јарым кечәндән сонра Аллаһ һәвари Петери јәһуди олмајан Корнелиуса вә онун евиндәкиләрә тәблиғ етмәк үчүн ҝөндәрир.

Бу һадисәдән тәхминән 13 ил сонра Павел илк тәблиғ сәјаһәтинә чыхыр. Икинҹи сәјаһәти заманы Тимотеј она гошулур. Биз, Аллаһа хидмәт етдикләри заман Павелин вә онун әмәкдашларынын башына ҝәлән мараглы һадисәләри охујаҹағыг. Павел Ромада һәбс едилир. Ики илдән сонра ону азадлыға бурахырлар, амма сонра ону јенидән һәбс едирләр вә өлдүрүрләр. ЈЕДДИНҸИ ҺИССӘДӘ 32 иллик тарихи һадисәләрдән данышылыр.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 102

Иса сағдыр

Мәләк сәрдабәнин ағзындакы дашы гыраға јуварлајыр. Кешикчиләр сәрдабәнин ичинә баханда чох тәәҹҹүбләнирләр.

ҺЕКАЈӘ 103

Иса бағлы отаға ҝирир

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ дирилиб шаҝирдләринин јанына ҝәләндә онлар ону танымыр?

ҺЕКАЈӘ 104

Иса ҝөјә гајыдыр

Иса Мәсиһ ҝөјә галхмаздан өнҹә шаҝирдләринә сон тапшырығыны верир.

ҺЕКАЈӘ 105

Јерусәлимдә ҝөзләјәркән

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ Пентикост ҝүнү шаҝирдләринин үзәринә мүгәддәс руһ төкүр?

ҺЕКАЈӘ 106

Һәбсханадан азад едилирләр

Јәһуди дин хадимләри һәвариләрин тәблиғ ишинә мане олмаг үчүн онлары һәбс едирләр. Амма Аллаһ бунун чыхыш јолуну билир.

ҺЕКАЈӘ 108

Дәмәшгә ҝедән јолда

Ҝур ишыг вә ҝөјдән ҝәлән сәс Шаулун һәјатыны там дәјишир.

ҺЕКАЈӘ 109

Петер Корнелиусун јанына ҝәлир

Аллаһ һансыса милләти вә ја халгы о бирисиндән чох истәјир?

ҺЕКАЈӘ 110

Павелин јени көмәкчиси Тимотеј

Тимотеј евиндән ајрылыб Павеллә бирҝә мөһтәшәм тәблиғ сәһајәтинә чыхыр.

ҺЕКАЈӘ 111

Јухулајан оғлан

Ефтик Павелин илк нитги заманы јухуја ҝетсә дә, икинҹи нитги заманы бу баш вермир. Павелин дедији бу ики нитг арасында әсил мөҹүзә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 112

Ҝәми гәзаја уғрајыр

Ҝәмидәкиләр үмидләрини итирән ан Аллаһдан Павелә хәбәр назил олур вә онларын үмиди јараныр.

ҺЕКАЈӘ 113

Павел Ромада

Павел зинданда ола-ола һәвари кими өз ишини неҹә һәјата кечирә биләрди?