Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 102

Иса сағдыр

Иса сағдыр

БУ ГАДЫН вә ики кишинин ким олдуғуну һеч билирсән? Гадын, Исанын шаҝирди Мәҹдәлли Мәрјәмдир. Ағ палтарлы кишиләр исә мәләкләрдир. Мәрјәм Исанын бәдәни гојулмуш балаҹа отағын ичинә бојланыр. Бу хүсуси отаг сәрдабә адланыр. Гәдимдә, өлән адамы сәрдабәјә гојурдулар. Амма Исанын бәдәни бурада јохдур. Ону ким апарыб? Ҝәл ҝөрәк.

Каһинләр Иса өләндән сонра Пилата дејирләр: ‘Иса һәлә сағ икән демишди ки, өләндән үч ҝүн сонра дириләҹәк. Она ҝөрә дә әмр вер ки, сәрдабәни горусунлар. Јохса шаҝирдләри ону оғурлајыб өлүләрдән дирилдијини сөјләјәрләр!’ Пилат каһинләрә сәрдабәни горумаг үчүн әсҝәр ҝөндәрмәји тапшырыр.

Исанын өлүмүнүн үчүнҹү ҝүнү сәһәр тездән Јеһованын мәләји бирдән пејда олуб сәрдабәнин габағындакы дашы гыраға чәкир. Буну ҝөрән әсҝәрләр горхудан донуб галырлар. Онлар сәрдабәнин ичәрисинә баханда Исанын бәдәнинин орада олмадығыны ҝөрүрләр. Бир нечә әсҝәр шәһәрә ҝедиб әһвалаты каһинләрә данышыр. Һеч билирсән бу пис каһинләр нә едирләр? Онлар әсҝәрләрә јалан данышмалары үчүн пул верирләр. Каһинләр онлары өјрәдирләр: ‘Дејин ки, биз јатанда шаҝирдләри ҝеҹә јарысы ҝәлиб ону оғурладылар’.

Бу вахт Исанын гадын шаҝирдләри сәрдабәјә ҝәлирләр. Онлар сәрдабәни бош тапанда һеч билирсән неҹә тәәҹҹүбләнирләр?! Мәҹдәлли Мәрјәм тез гачыб һадисәни Петерлә Јәһјаја хәбәр верир. Сәрдабәнин јанында галмыш гадынлар исә гәрибә бир шеј ҝөрүрләр: ағ палтарлы ики мәләк орада пејда олуб онлардан сорушур: ‘Нә үчүн Исаны бурада ахтарырсыныз? О дирилиб. Тез ҝедин вә онун шаҝирдләринә хәбәр верин’. Гадынлар хәбәри чатдырмаг үчүн шәһәрә үз тутурлар. Онлар елә гачырлар ки, ҝәл ҝөрәсән! Јолда онлары бир адам дајандырыр. Билирсән о кимдир? Иса өзү! О да гадынлара дејир: ‘Ҝедин, шаҝирдләримә хәбәр верин’.

Гадынлар шаҝирдләрә Исанын сағ олдуғуну вә ону ҝөрдүкләрини чатдыранда шаҝирдләр буна инана билмирләр. Петер вә Јәһја буну өз ҝөзләри илә ҝөрмәк үчүн сәрдабәјә тәрәф гачырлар, лакин ҝәлиб чатанда ону бомбош тапырлар. Петерлә Јәһја орада чох галмырлар. Онларла гајытмыш Мәҹдәлли Мәрјәм сәрдабәнин јанында галыр вә ичәри бојлананда ики мәләји ҝөрүр.

Билирсән Исанын бәдәнинә нә олду? Аллаһ онун бәдәнини јоха чыхартды. Аллаһ Исаны дирилдәндә она әввәлки бәдәнини вермәди. Әксинә, она ҝөјдә јашајан мәләкләрин бәдәнинә бәнзәр јени руһани бәдән верди. Амма Иса шаҝирдләринә сағ олдуғуну ҝөстәрмәлидир вә буна ҝөрә өзүнә ҝөзлә ҝөрүнән бәдән ҝөтүрүр. Бу һагда бир аз сонра даһа әтрафлы өјрәнәҹәјик.