ИСРАИЛЛИЛӘР Мисири тәрк едәндән тәхминән ики ај сонра Сина дағына ҝәлирләр. Бу дағ һәм дә Хорев адланыр. Јеһова јанан колун ичиндән Муса илә мәһз бу дағда данышмышды. Исраиллиләр дүшәрҝә салыб, бир мүддәт бурада галырлар.

Муса даға галхыр, бу заман халг ашағыда галыб ону ҝөзләјир. Јеһова Аллаһ истәјир ки, исраиллиләр Онун халгы олуб, Она итаәт етсинләр. Аллаһ бу истәјини дағда Мусаја билдирир. Муса гајыданда Јеһованын дедикләрини халга чатдырыр. Исраиллиләр дә Јеһованын халгы олмаг истәдикләри үчүн, бир ағыздан Она итаәт етмәјә һазыр олдугларыны билдирирләр.

Инди Јеһова гејри-ади бир шеј едир. Дағын башы түстүләнир вә ҝөјдә ҝүҹлү шимшәк чахыр. О, халга дејир: ‘Мән сизи Мисирдән чыхаран Аллаһыныз Јеһовајам’. Сонра әмр едир: ‘Сиз мәндән башга һеч бир аллаһа ибадәт етмәмәлисиниз’.

Аллаһ исраиллиләрә даһа доггуз әмр вә ја ганун верир. Халг ваһимәјә дүшүр. Онлар Мусаја дејирләр: ‘Бизимлә сән даныш, чүнки Аллаһ бизимлә данышса, горхуруг өләрик’.

Даһа сонра Јеһова Мусаја дејир: ‘Даға, јаныма галх. Сәнә ики даш лөвһә верәҹәјәм. Истәјирәм ки, халгым бурада јаздығым ганунлара риајәт етсин’. Беләликлә, Муса јенидән даға галхыр вә гырх ҝүн гырх ҝеҹә орада галыр.

Аллаһ, халгына дедији 10 әмри Өз әли илә даш лөвһәләрин үзәринә јазыб Мусаја верир. Бундан башга, халгына диҝәр ганунлар да верир. Муса бу ганунлары јазыр.

Он әмр адланан ганунлар чох ваҹибдир. Амма Аллаһын исраиллиләрә вердији диҝәр ганунлар да аз әһәмијјәтли дејил. Бу ганунлардан бири белә сәсләнир: ‘Аллаһын Јеһованы бүтүн үрәјинлә, бүтүн дүшүнҹәнлә, бүтүн ҹанынла вә бүтүн гүввәнлә сев’. Диҝәри исә беләдир: ‘Инсанлары өзүн кими сев’. Аллаһын Оғлу Иса Мәсиһ демишдир ки, бу ики ганун Аллаһын Өз халгына вердији ән бөјүк ганундур. Даһа сонра Аллаһын Оғлу вә онун тәлимләри һаггында әтрафлы өјрәнәҹәјик.