Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 94

Иса ушаглары севир

Иса ушаглары севир

ШӘКЛӘ бах. Ҝөрүрсән, Иса балаҹа оғланы гуҹаглајыб. Исаја баханда ушагларын она нә гәдәр әзиз олдуғуну ҝөрмәк олар. Иса илә оғланын јанындакы адамлар һәвариләрдир. Иса онлара нә дејир? Ҝәл өјрәнәк.

Иса һәвариләри илә узаг сәфәрдән тәзәҹә гајыдыб. Һәвариләр јол боју араларында мүбаһисә едирдиләр. Иса онлардан сорушур: ‘Јолда нә һагда мүбаһисә едирдиниз?’ Әслиндә Иса онларын нә һагда мүбаһисә етдијини билир. Амма бу суалы верир ки, ҝөрсүн һәвариләр она нә ҹаваб верәҹәкләр.

Һәвариләр ҹаваб вермирләр, чүнки јол боју араларында кимин ән бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә едибләр. Бәзи һәвариләр фикирләширләр ки, јолдашларындан даһа ваҹибдирләр. Ҝөрәсән, Иса шаҝирдләринә ән бөјүк олмаг истәјинин сәһв олдуғуну неҹә баша салаҹаг?

Иса балаҹа бир оғланы ортаја чағырыб һәвариләринә дејир: ‘Буну јадынызда јахшы сахлајын: бу ушаг кими олмасаныз, Аллаһын Падшаһлығына ҝирә билмәјәҹәксиниз. Ушаг кими олан, Падшаһлыгда ән бөјүк адам сајылыр’. Билирсән Иса бу сөзләри нә үчүн дејир?

Чүнки балаҹалар өзләрини башгаларындан ваҹиб вә бөјүк сајмырлар. Буна ҝөрә дә һәвариләр ушаг кими олмаға чалышмалы, даһа бөјүк вә ваҹиб олдуглары барәдә јолдашлары илә мүбаһисә етмәмәлидирләр.

Иса ушагларын она чох әзиз олдуғуну бир нечә дәфә ҝөстәриб. Бу һадисәдән бир нечә ај сонра ҹамаат ушагларыны Исанын јанына ҝәтирир. Һәвариләр исә ушаглары Исанын јанына бурахмырлар. Амма Иса һәвариләринә дејир: ‘Гојун ушаглар јаныма ҝәлсинләр. Онлара мане олмајын. Чүнки Аллаһын Падшаһлығы ушаг кими оланларындыр’. Сонра Иса ушаглары гуҹағына алыб онлара хејир-дуа верир. Исанын балаҹалары севдијини билмәк бизи севиндирир, елә дејилми?