Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һиссә 4

Исраилин биринҹи падшаһындан Бабил әсарәтинәдәк

Исраилин биринҹи падшаһындан Бабил әсарәтинәдәк

Шаул Исраилин биринҹи падшаһы олур. Амма Јеһова ону рәдд едиб, әвәзинә Давуду падшаһ сечир. Давуд һаггында һәлә чох шеј өјрәнәҹәјик. О ҝәнҹ оларкән нәһәнҝ дөјүшчү Голјаты мәғлуб едир. Бир гәдәр сонра ҹаныны гуртармаг үчүн пахыл падшаһ Шаулдан гачыр. Сонра ҝөзәл Авигаил ону ган төкмәкдән чәкиндирир.

Биз һәмчинин Исраилин үчүнҹү падшаһы, Давудун оғлу Сүлејман һаггында да өјрәнәҹәјик. Бу үч падшаһын һәр бири Исраилдә 40 ил һөкмранлыг етмишдир. Сүлејманын өлүмүндән сонра Исраил ики падшаһлыға — шимал вә ҹәнуб падшаһлығына бөлүнүр.

Онгәбиләли шимал падшаһлығы ашшурлулар тәрәфиндән мәһв едиләнәдәк 257 ил һөкм сүрмүшдүр. Бундан 133 ил сонра, икигәбиләли ҹәнуб падшаһлығы да сүгута уғрајыр. Бу дәфә Исраил халгы Бабилә әсир апарылыр. Беләликлә, ДӨРДҮНҸҮ ҺИССӘ тарихин 510 илини әһатә едәрәк ҝөзүмүзүн өнүндә бир чох һәјәҹанлы һадисәләри ҹанландырыр.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 56

Шаул Исраилин биринҹи падшаһы олур

Аллаһ тәрәфиндән әввәлҹә сечилән, сонрадан исә рәдд едилән Шаулун һадисәсиндән ваҹиб дәрс ҝөтүрә биләрик.

ҺЕКАЈӘ 57

Аллаһ Давуду сечир

Аллаһ Давудда Шамуел пејғәмбәрин ҝөрмәдији нәји ҝөрүрдү?

ҺЕКАЈӘ 58

Давуд вә Голјат

Давуд Голјатла јалныз сапанды илә јох, даһа ҝүҹлү силаһла вурушмушду.

ҺЕКАЈӘ 59

Давуд гачмаға мәҹбур олур

Шаул әввәлҹә Давуду чох бәјәнирди, сонрадан исә она гаршы чох пис пахыллығы јаранды. Нијә?

ҺЕКАЈӘ 60

Авигаил вә Давуд

Авигаил әрини ахмаг адландырмагла мүвәггәти дә олса онун һәјатыны хилас едир.

ҺЕКАЈӘ 61

Давуд падшаһ олур

Давуд етдији ишләрлә сүбут етди ки, о, Исраилин падшаһы олмаға лајигдир.

ҺЕКАЈӘ 62

Давудун аиләсиндә бәдбәхтлик баш верир

Давудун бир сәһви өзүнә вә аиләсинә узун илләр бәдбәхтлик ҝәтирди.

ҺЕКАЈӘ 63

Мүдрик падшаһ Сүлејман

Сүлејман көрпәни һәгигәтәнми јарыја бөләҹәкди?

ҺЕКАЈӘ 64

Сүлејман мәбәд тикир

Мүдрик олмасына бахмајараг, Сүлејман ахмаг вә сәһв јола гәдәм гојду.

ҺЕКАЈӘ 65

Падшаһлыг бөлүнүр

Јаровам падшаһ оланда инсанлары Аллаһын гануну позмаға тәһрик етди.

ҺЕКАЈӘ 66

Падшаһ арвады залым Изевел

О, истәдијини әлдә етмәк үчүн һәр шејә һазыр иди.

ҺЕКАЈӘ 67

Јеһошафат Јеһоваја ҝүвәнир

Орду нәјә ҝөрә дөјүшә силаһсыз нәғмә охујанларын јолу илә ҝетмишди?

ҺЕКАЈӘ 68

Дирилмиш ики оғлан

Өлән инсанын һәјата ҝери дөнмәси мүмкүндүр? Кечмишдә белә һадисә олуб!

ҺЕКАЈӘ 69

Балаҹа гыз ағасына көмәк едир

О, ҹәсарәт тапыб данышды вә бунун нәтиҹәси мөҹүзәви олду.

ҺЕКАЈӘ 70

Јунус вә бөјүк балыг

Јунус Аллаһын дедикләрини јеринә јетирмәклә бағлы ваҹиб дәрс өјрәнди.

ҺЕКАЈӘ 71

Аллаһ Ҹәннәт вәд едир

Илк ҹәннәт балаҹа иди, бу исә бүтүн јер үзүнү әһатә едәҹәк.

ҺЕКАЈӘ 72

Аллаһ Хизгија падшаһа көмәк едир

Мәләк бир ҝеҹәдә 185 000 Ашшур әсҝәрини өлдүрмүшдү.

ҺЕКАЈӘ 73

Исраилин сонунҹу јахшы падшаһы

Јошија ҝәнҹ јашларында мәрд аддым атды.

ҺЕКАЈӘ 74

Мәрд адам

Јеремја пејғәмбәр оланда ҝәнҹ олса да, Аллаһ билирди ки, о, бу ишин өһдәсиндән ҝәләҹәк.

ҺЕКАЈӘ 75

Дөрд ҝәнҹ Бабилдә

Онлар аиләләриндән ајры дүшсәләр дә, мәтин галырлар.

ҺЕКАЈӘ 76

Јерусәлим виран едилир

Нәјә ҝөрә Аллаһ исраиллиләрин дүшмәни олан бабиллиләрә Јерусәлими мәһв етмәләринә иҹазә верди?