Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 27

Мисирдә пис падшаһ һөкмранлыг едир

Мисирдә пис падшаһ һөкмранлыг едир

ШӘКИЛДӘ ҝөрдүјүн кими, әлләриндә гамчы олан кишиләр халгы зорла ишләдирләр. Бах, кишиләрдән бири гулу дөјүр. Бу гуллар Јагубун нәсли олан исраиллиләрдир. Онларын үстүндә ағалыг едәнләр исә мисирлиләрдир. Мисирлиләр исраиллиләри өзләринә гул едибләр. Бу неҹә олду?

Узун илләр әрзиндә Јагубун бөјүк аиләси Мисирдә сүлһ ичиндә јашајырды. Фирондан сонра Мисирдә ән һөрмәтли адам сајылан Јусиф онларын гајғысына галырды. Инди Јусиф өлмүшдү. Мисири исраиллиләрдән хошу ҝәлмәјән јени фирон идарә едирди.

Бу пис фирон исраиллиләри гул етди. Онларын үзәринә амансыз вә гәддар нәзарәтчиләр гојду. Бу нәзарәтчиләр исраиллиләри фирон үчүн шәһәр тикмәјә мәҹбур едирдиләр. Исраиллиләрин иши һәддиндән артыг ағыр иди. Бунунла белә, онлар чохалыб артырдылар. Буну ҝөрән мисирлиләр горхуја дүшдүләр, исраиллиләрин чохалыб онлардан ҝүҹлү олаҹағындан еһтијат етмәјә башладылар.

Билирсәнми фирон буна ҝөрә нә етди? О, доғуш заманы исраилли аналара көмәк едән гадынлары чағырыб онлара әмр етди: ‘Сиз доғулан һәр бир оғлан ушағыны өлдүрмәлисиниз’. Амма онлар јахшы адам олдугларындан ушаглары өлдүрмүрдүләр.

Буну ҝөрән фирон бүтүн халгына әмр едир: ‘Исраиллиләрин оғлан ушагларыны өлдүрүн! Гыз ушагларына исә дәјмәјин’. Сәнҹә, бу гәддар әмр дејилми? Ҝәл ҝөрәк оғлан ушагларындан бири неҹә сағ галыр.