Контентә кеч

јенијетмәләр

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Нә едим ки, шәхси һәјатым олсун?

Сәнә елә ҝәлир ки, валидејнләрин шәхси һәјатына гарышыр? Бу һиссин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн нә едә биләрсән?

ҺӘМЈАШЫДЛАРЫН НӘ ДЕЈИР?

Јараданын олмасы

Бу үчдәгигәлик видеода јенијетмәләр Јараданын олдуғуна нәјә ҝөрә инандыгларыны изаһ едирләр.

ҜӘНҸЛӘРЫН 10 СУАЛЫНА ҸАВАБ

Мән кимәм?

Бу бөлмәдә адлары чәкилән бәзи шәхсләрин ады шәртидир.