Јеһованын Шаһидләри һаггында тез-тез верилән суаллара ҹаваб

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Һәмчинин Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими вә ја сон шам јемәји адланан бу мәрасим Јеһованын Шаһидләри үчүн ән мүгәддәс һадисәдир. Мүгәддәс Китабда бу мәрасим һагда нә дејилдијинә бахын.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Һәмчинин Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими вә ја сон шам јемәји адланан бу мәрасим Јеһованын Шаһидләри үчүн ән мүгәддәс һадисәдир. Мүгәддәс Китабда бу мәрасим һагда нә дејилдијинә бахын.

Нәјә ҝөрә сиз Пасха бајрамыны гејд етмирсиниз?

Чохларынын фикринҹә, мүасир зәманәдә гејд едилән Пасха бајрамы Мүгәддәс Китаба әсасланыр. Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Пасха бајрамыны гејд етмирләр?

Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары неҹә тәшкил едилиб?

Јығынҹаг васитәсилә рәһбәрлик вә тәлиматлары неҹә алдығымызы билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.

Јеһованын Шаһидләри нәјә инанырлар?

15 әсас тәлимимизлә таныш олун.

Јеһованын Шаһидләри Иса Мәсиһи гәбул едирми?

Нәјә ҝөрә Аллаһа ибадәт едәнләр Иса Мәсиһи гәбул етмәлидирләр?

Јеһованын Шаһидләри тәкҹә өз динләринин һәгиги олдуғуну инанырмы?

Иса пејғәмбәр бүтүн динләрин хиласа апардығыны демишдими?

Јеһованын Шаһидләри анҹаг өзләринин хилас олаҹағынымы дүшүнүр?

Мүгәддәс Јазылар кимләрин хилас ола биләҹәјини ҝөстәрир.

Јеһованын Шаһидләри башга динләрә гаршы толерантдыр?

Аллаһ горхусу олан инсанлар нәјә ҝөрә башга динләрә вә инанҹлара һөрмәтлә јанашмалыдырлар? Бујурун, бу суалын ҹавабыны өјрәнә биләрсиниз.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри ганкөчүрмәдән имтина едирләр?

Јеһованын Шаһидләри вә ганкөчүрмә һагда чохлу јанлыш фикирләр мөвҹуддур. Бизим бу мәсәлә илә бағлы фикирләримиз һагда фактлары өјрәнин.

Сиз креасионистсиниз?

Креасионистләрин бәзи фикирләринин Мүгәддәс Китаба зидд ҝетдијини билирдиниз?

Јеһованын Шаһидләри нәјә ҝөрә бәзи тәлимләринә дәјишиклик едирләр?

Лазыми дүзәлишләр тәәҹҹүб ојатмамалыдыр. Гәдим дөврләрдә јашамыш Аллаһын хидмәтчиләри дә дүшүнҹә тәрзләрини дәјишмәли олмушлар.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри хача ибадәт етмирләр?

Биз Иса Мәсиһин давамчылары олсаг да, хача ибадәт етмирик. Нәјә ҝөрә?

Нәјә ҝөрә биз «Јеһованын Шаһидләри» адланырыг?

Адымызын һарадан ҝөтүрүлдүјүнү билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.

Дүнјада нә гәдәр Јеһованын Шаһиди вар?

Јығынҹаг үзвләринин сајыны неҹә мүәјјән етдијимизә бахын.

Јеһованын Шаһидләринин баниси кимдир?

Нәјә ҝөрә Чарлз Тејз Расселин јени динин әсасыны гојмадығынын сәбәбләрини өјрәнин.

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти неҹә малијјәләшдирилир?

Һеч бир јығым вә ја ондалыг олмадан дүнја мигјасында һәјата кечирилән тәблиғ ишинин неҹә артығыны өјрәнин.

Сиз ҝәлиринизин онда бирини тәшкилата верирсиниз?

Јеһованын Шаһидләриндән ҝәлирләринин мүәјјән һиссәсини тәшкилата вермәк тәләб олунур?

Јеһованын Шаһидләриндә мааш алан дин хадимләри вар?

Јеһованын Шаһидләри «руһаниләр» вә «дүнјәвиләр» синфинә бөлүнүрләрми? Дин хадими кими ким хидмәт едир?

Јеһованын Шаһиди олан гадынлар тәблиғ едир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ ишиндә гадынларын ролу нәдән ибарәтдир?

Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары неҹә тәшкил едилиб?

Јығынҹаг васитәсилә рәһбәрлик вә тәлиматлары неҹә алдығымызы билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы нәдир?

Онлар бизим тәшкилатын башчыларыдыр?

Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәти нәдир?

Јеһованын Шаһидләринин ишләри илә неҹә әлагәлидир?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри онлара гаршы ирәли сүрүлән һәр иттиһама ҹаваб вермирләр?

Иттиһамларла үзләшәркән Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабдакы «сусмағын өз вахты, данышмағын өз вахты» принсипинә әсасән давранырлар (Ваиз 3:7).

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри гапы-гапы тәблиғ едирләр?

Иса пејғәмбәр еркән давамчыларына нә бујурдуғуну билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.

Јеһованын Шаһидләри гапы-гапы тәблиғ етмәклә хиласы газанмаг истәјирләр?

Хилас барәдә нәјә инандығымызы өјрәнмәјә сизи дәвәт едирик.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри артыг өз дини олан инсанларын јанына ҝедир?

Артыг өз дини олан инсанларын јанына ҝетмәјә бизи нә тәшвиг едир?

Јеһованын Шаһидләри инсанлары динләрини дәјишмәјә мәҹбур едирләр?

Јеһованын Шаһидләринин тәблиғ хидмәти прозелитизмдир? Онлар инсанлары динләрини дәјишмәјә мәҹбур едирләр?

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк нә демәкдир?

Мүгәддәс Китабы тәмәннасыз өјрәнмәјә даир суалларыныза ҹаваб алын.

Јеһованын Шаһиди олан гадынлар тәблиғ едир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ ишиндә гадынларын ролу нәдән ибарәтдир?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри ибадәт јерләрини килсә адландырмырлар?

«Јеһованын Шаһидләринин Падшаһлыг залы» ифадәсинин мәншәји, еләҹә дә ондан нә үчүн истифадә етдијимиз барәдә өјрәнин.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри хача ибадәт етмирләр?

Биз Иса Мәсиһин давамчылары олсаг да, хача ибадәт етмирик. Нәјә ҝөрә?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Һәмчинин Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими вә ја сон шам јемәји адланан бу мәрасим Јеһованын Шаһидләри үчүн ән мүгәддәс һадисәдир. Мүгәддәс Китабда бу мәрасим һагда нә дејилдијинә бахын.

Јеһованын Шаһидләринин өз Мүгәддәс Китабы вар?

Мүгәддәс Китабын мүхтәлиф тәрҹүмәләриндән истифадә етмәк тәдгигатларынызы зәнҝинләшдирә биләр. «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја тәрҹүмәси»ни дә арашдырдығыныз тәрҹүмәләрә әлавә етмәјин 3 сәбәбинә диггәт јетирин.

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри мүһарибәләрдә иштирак етмирләр?

Бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри мүһарибәләрдә иштирак етмәмәләри илә танынырлар. Бу мөвгејимизин сәбәбләри һагда өјрәнин.

Јеһованын Шаһидләри тәбии фәлакәтләрин нәтиҹәләринин арадан галдырылмасында иштирак едирми?

Һәмиманлыларымыза, еләҹә дә башга адамлара тәбии фәлакәт заманы неҹә көмәк етдијимиз һагда охујун.

Јеһованын Шаһидләри мүалиҹә гәбул едирләрми?

Бәзи инсанлар елә дүшүнүр ки, Јеһованын Шаһидләри бүтүн мүалиҹә үсулларындан имтина едирләр. Бу, доғрудур?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри ганкөчүрмәдән имтина едирләр?

Јеһованын Шаһидләри вә ганкөчүрмә һагда чохлу јанлыш фикирләр мөвҹуддур. Бизим бу мәсәлә илә бағлы фикирләримиз һагда фактлары өјрәнин.

Јеһованын Шаһидләри аиләләри дағыдыр, јохса бирләшдирир?

Јеһованын Шаһидләрини бәзән аиләләри дағытмагда ҝүнаһландырырлар. Бәс бу, һәгигәтән дә беләдир?

Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшмәјә неҹә бахырлар?

Ҝөрүшмәк әјләнҹәдир, јохса ҹидди шејдир?

Јеһованын Шаһидләри һансыса филми, китабы вә ја маһныны гадаған едирми?

Аллаһын хидмәтчиси әјләнҹә сечәркән һансы принсипләри нәзәрдән кечирмәлидир?

Нәјә ҝөрә сиз Милад бајрамыны гејд етмирсиниз?

Бир чохлары Милад бајрамынын мәншәјини билсә дә, јенә дә ону гејд едирләр. Јеһованын Шаһидләринин нәјә ҝөрә бу бајрамы гејд етмәдикләрини өјрәнин.

Нәјә ҝөрә сиз Пасха бајрамыны гејд етмирсиниз?

Чохларынын фикринҹә, мүасир зәманәдә гејд едилән Пасха бајрамы Мүгәддәс Китаба әсасланыр. Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Пасха бајрамыны гејд етмирләр?

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Һәмчинин Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими вә ја сон шам јемәји адланан бу мәрасим Јеһованын Шаһидләри үчүн ән мүгәддәс һадисәдир. Мүгәддәс Китабда бу мәрасим һагда нә дејилдијинә бахын.

Јеһованын Шаһидләри дәфн мәрасимләринә неҹә јанашыр?

Јеһованын Шаһидләринин дәфн мәрасимләри илә бағлы гәрарлары өлүмлә бағлы әсаслы биликләрә сөјкәнир. Бәс онлар һансы принсипләрә әсасән гәрар верир?

Јеһованын Шаһидләрини христиан дүнјасына аид етмәк олармы?

Һансы сәбәбләрә ҝөрә христиан дүнјасына аид олмадығымызы өјрәнмәјә сизи дәвәт едирик.

Јеһованын Шаһидләри протестантдыр?

Јеһованын Шаһидләрини протестантлардан фәргләндирән ики сәбәб.

Јеһованын Шаһидләри Америка тәригәтидир?

Сизи бу бејнәлхалг тәшкилат барәдә дөрд мәгамы нәзәрдән кечирмәји дәвәт едирик.

Јеһованын Шаһидләри сионистдирләр?

Бизим етигадларымыз һәр һансыса етник групу диҝәриндән үстүн тутмајан Мүгәддәс Китаб тәлимләринә әсасланыр.

Јеһованын Шаһидләри сектадыр?

Јеһованын Шаһидләри һагда һәгигәтлә секта барәдә јајылмыш ики фикри мүгајисә един.

Дүнјада нә гәдәр Јеһованын Шаһиди вар?

Јығынҹаг үзвләринин сајыны неҹә мүәјјән етдијимизә бахын.

Мән неҹә Јеһованын Шаһиди ола биләрәм?

Мәтта 28:19, 20 ајәләриндә үч аддым јазылыб.

Әҝәр мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, онда мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада милјонларла инсана Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Бәс мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

Инсан Јеһованын Шаһиди олмагдан имтина едә биләр?

Инсан Јеһованын Шаһиди олмагдан ики јолла имтина едә биләр.

Јеһованын Шаһидләри динләринин кечмиш үзвләри илә бүтүн әлагәләри кәсирләрми?

Инсана иманыны бәрпа етмәјә вә јығынҹаға гајытмаға көмәк етмәк үчүн чох вахт јығынҹагдан кәнар едилмә тәдбири фајдалы олур.