Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләри дүнјанын дөрд буҹағында

Биз, Јеһованын Шаһидләри дүнјанын һәр јериндә јашајырыг вә мүхтәлиф мәншәјә, мәдәнијјәтә мәхсусуг. Ола билсин, бизим мүждәчилик фәалијјәтимизлә танышсыныз, лакин фәалијјәтимиз бунунла битмир. Биз јашадығымыз әразидә башга хејирхаһ ишләрлә дә мәшғул олуруг.

Јерин адыны јазын, ја да сијаһыдан сечин