Контентә кеч

  • Мүгәддәс Китаб дәрси кечирилир (Дајыр Беј, Мен, Бирләшмиш Штатлар)

  • «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видео ҝөстәрилир (Таллаһасси, Флорида, Бирләшмиш Штатлар)

  • Мүгәддәс Китаб дәрси кечирилир (Дајыр Беј, Мен, Бирләшмиш Штатлар)

  • «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видео ҝөстәрилир (Таллаһасси, Флорида, Бирләшмиш Штатлар)

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Уорвик шәкил сәрҝиси 7 (Сентјабр 2016 — феврал 2017)

Уорвик комплексинин бүтүн биналары артыг истифадәјә верилиб. Офисләр вә хидмәт бинасында јерләшән үч сәрҝинин үзәриндә 250-дән чох көнүллүнүн әмәји кечмишдир.

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

«Сиз ән јахшы гоншуларсыныз»

2016-ҹы ил мајын 7-си вә 8-и Бруклиндәки Бејтелдә Мүгәддәс Китаб сәрҝиси үчүн «ачыг гапы» ҝүнләринин елан олунмасы гоншулар үчүн ҝөзәл шаһидлик олду.

2017 — Јеһованын Шаһидләринин иллик фәалијјәти

Өтән илин мүһүм һадисәләри

Бу һесабат бүтүн дүнјадакы Јеһованын Шаһидләринин Аллаһа неҹә ҝүвәндикләрини, јахшылыг етдикләрини вә сәдагәтлә аддымладыгларыны ҝөстәрир (Зәбур 37:3).

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Һиндулар үчүн кечирилән тәдбирдә хош хәбәр чатдырылыр

2015-ҹи илдә кечирилән «Милләтләрә ачылан гапы» адлы фестивалда Јеһованын Шаһидләринин һинду дилләриндә нәшрләр нүмајиш етдирмәси чохларына хош тәсир бағышлады.

ХҮСУСИ ТӘДБИРЛӘР

Јеһованын Шаһидләрини Атлантада чох јахшы гаршыладылар

2014-ҹү илин ијул, август ајларында кечирилмиш үч бөјүк конгресә ән азы 28 өлкәдән ҝәлән гонаглары шәһәр рәсмиләри саламладылар вә тәрифләдиләр.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

Хидмәтә һазыр көнүллүләр — Нју-Јоркда

Имканлы әр-арвад нә үчүн өз раһат евләрини гојуб балаҹа отаға көчүбләр?

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Бујурун, бизим Бирләшмиш Штатлардакы Бејтелә ҝәлин

Сиз Јеһованын Шаһидләринин баш идарәсинә вә Бирләшмиш Штатлардакы филиалына екскурсија едә биләрсиниз.

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Һәјатынын ән унудулмаз сәјаһәти

Марселос Јеһованын Шаһидләринин АБШ филиалына, еләҹә дә Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја баш идарәсинә баш чәкмәк үчүн бир нечә манеәни ашасы олду. Бәс буна ҝөрә сәј ҝөстәрмәјә дәјәрдими?

ТИКИНТИ ЛАЈИҺӘЛӘРИ

Уорвикдә әтраф мүһити горумаг үчүн ҝөрүлән тәдбирләр

Јеһованын Шаһидләри Уорвикдә јени баш идарәләринин тикинтисинә башламышлар. Буранын һејванат вә битки аләмини горумаг үчүн онлар һансы тәдбирләр ҝөрүрләр?

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

Милјонларла инсанлары гида илә тәмин едән ферма

Нју-Јорк штатында јерләшән фермамызын милјонларла инсанлары руһани гида илә неҹә тәмин етдији һагда өјрәнин.