Контентә кеч

ОЈАНЫН!

Газахыстана сәјаһәт

Газахлар тарихән көчәри халг олуб вә јуртларда јашајыб. Онларын буҝүнкү јашајышы әҹдадларынын адәт-әнәнәсини неҹә әкс етдирир?