Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләри һаггында

Бу бөлмә бизимлә әлагә гурмаг, ибадәт ҝөрүшүндә иштирак етмәк, Мүгәддәс Китабы — Төврат, Зәбур вә Инҹили тәмәннасыз олараг өјрәнмәк вә јахуд садәҹә олараг бизим һаггымызда әлавә мәлумат алмаг истәјән шәхсләр үчүн нәзәрдә тутулуб. Һәмчинин сизи филиалларымыздан бирини зијарәт едәрәк орада ҝөрүлән иши өз ҝөзләринизлә ҝөрмәјә дәвәт едирик.

Beliefs and Activities

Јеһованын Шаһидләри һаггында тез-тез верилән суаллара ҹаваб

Тез-тез верилән суалларын гыса вә ајдын ҹаваблары.

Јеһованын Шаһидләринин сәрҝүзәштләри

Јеһованын Шаһидләри дүшүнҹәләриндә, данышыг вә әмәлләриндә Мүгәддәс Китабдакы ҝөстәришләрә риајәт етмәләринә даир сәрҝүзәштләр һагда өјрәнин.

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти

Биз 230-дан чох өлкә вә әразидә јашајырыг. Арамызда мүхтәлиф ирг вә мәдәнијјәтләрә мәнсуб инсанлар вар. Ола билсин, сиз тәблиғ фәалијјәтимизлә танышсыныз, лакин диҝәр ваҹиб саһәләрдә дә бизим ҹәмијјәтә фајдамыз бөјүкдүр.

Јеһованын Шаһидләри дүнјанын дөрд буҹағында

Бизим үмумдүнја гардашлығымызла јахындан таныш олун.

Free Bible Study Program

Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Мүгәддәс Китаб милјонларла инсана һәјатын ән ваҹиб суалларына ҹаваб тапмагда көмәк едиб. Бәс сиз суалларыныза ҹаваб тапмаг истәјирсиниз?

Мүгәддәс Китаб дәрсләри неҹә кечирилир?

Дүнјанын һәр јериндә Јеһованын Шаһидләри пулсуз Мүгәддәс Китаб дәрсләри кечирләр. Бу дәрсләрин неҹә кечирилдијинә бахын.

Мүгәддәс Јазылары өјрәнмәк истәјирсиниз?

Мүгәддәс Јазылары тәмәннасыз вә сизә раһат олан мәканда өјрәнә биләрсиниз.

Meetings and Events

Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?

Ҝәлин, өз ҝөзүнүзлә ҝөрүн.

Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләри

Ибадәт ҝөрүшләримиз һарада, нә вахт вә неҹә кечирилир?

Анма мәрасими

Һәр ил милјонларла инсан бирҝә топлашыб Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасиминдә иштирак едир. Биз сизи бу ваҹиб һадисәнин сизә һансы аидијјәти олдуғуну өјрәнмәјә дәвәт едирик.

Branch Offices

Јеһованын Шаһидләри илә әлагә

Бүтүн дүнјада јерләшән филиалларымызла әлагә үчүн мәлумат.

Филиаллара екскурсија һаггында мәлумат

Сизә јахын олан филиалын үнваныны өјрәнин. Екскурсијалар һаггында мәлумат алын.

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти неҹә малијјәләшдирилир?

Һеч бир јығым вә ја ондалыг олмадан дүнја мигјасында һәјата кечирилән тәблиғ ишинин неҹә артығыны өјрәнин.

Јеһова Аллаһын мүасир халгы

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада фәалијјәт ҝөстәрирләр вә мүхтәлиф милләтләрдән вә мәдәнијјәтләрдәндирләр. Онлары бирләшдирән нәдир?

Гыса мәлумат: дүнја үзрә

  • Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәт ҝөстәрдикләри өлкә вә әразиләр: 240

  • Јеһованын Шаһидләри: 8 220 105

  • Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрин сајы: 9 708 968

  • Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсинә ҝәләнләр: 19 862 783

  • Јығынҹаглар: 118 016