Контентә кеч

Мүгәддәс Китаб вә тарих

Мүгәддәс Китабын горунмасы, тәрҹүмәси вә јајылмасынын мөһтәшәм тарихчәси вар. Јени тапынтылар онун тарихи ҹәһәтдән дәгиглијини бир даһа сүбут едир. Етигадыныздан асылы олмајараг, Мүгәддәс Китабын бүтүн китаблардан фәргли олдуғуну ҝөрәҹәксиниз.

МҮГӘДДӘС КИТАБА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Инҹилдә Иса пејғәмбәр һагда јазыланлар дәјишдирилмәјиб ки?

Инҹилдә тәсвир едилән һадисәләрин вә тапылмыш ән еркән әлјазмаларын һансы фактлары үзә чыхардығыны нәзәрдән кечирмәјә сизи дәвәт едирик.

МҮГӘДДӘС КИТАБА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Инҹилдә Иса пејғәмбәр һагда јазыланлар дәјишдирилмәјиб ки?

Инҹилдә тәсвир едилән һадисәләрин вә тапылмыш ән еркән әлјазмаларын һансы фактлары үзә чыхардығыны нәзәрдән кечирмәјә сизи дәвәт едирик.

Нәшрләр

Мүгәддәс Китаб бизә һансы хәбәри чатдырыр?

Мүгәддәс Китабын әсас мөвзусу нәдир?