Аллаһын бүтүн бәшәријјәт үчүн назил етдији Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр аилә мүнасибәтләринизи јахшылашдырмаға вә ушагларыныза ҝөзәл тәрбијә вермәјә көмәк едә биләр *.

^ абз. 2 Бу бөлмәдә бәзи адлар шәртидир.