Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Бәли, биләр. Мүгәддәс Китабын нөвбәти дөрд принсипи сизә пул проблемләринин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк едәҹәк:

  1. Хәрҹләринизи планлашдырын. «Чалышганын нијјәти хејир ҝәтирәр, тәләсән еһтијаҹ ичинә дүшәр» (Сүлејманын мәсәлләри 21:5). Садәҹә ендиримдә олдуғу үчүн нәјисә алмаға тәләсмәјин. Бүдҹә тәртиб един вә она риајәт един.

  2. Јерсиз борҹа ҝирмәјин. «Борҹлу адам борҹ верәнә гул олар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:7). Әҝәр сиз артыг борҹа ҝирмисинизсә вә ону сөз вердијиниз вахтда гајтара билмирсинизсә, борҹ јијәсиндән вахты узатмағы хаһиш един. Вә буну исрарла един. Борҹун өдәниләҹәјинә дүшүнмәдән замин дурмагла үзәринә мәсулијјәт ҝөтүрән кәсләрә үнванланан Мүгәддәс Китаб мәсләһәтинә әмәл един: «Ҝет онун ајағына дүш, јалвар-јахар. Гој ҝөзүнә јуху ҝетмәсин, кирпикләрин ағырлашмасын» (Сүлејманын мәсәлләри 6:1—5). Илк ҹәһдиниз боша чыхыбса, борҹ јијәсини мүәјјән ҝүзәштләр етмәси үчүн дилә тутмаға давам един.

  3. Пулун гулу олмајын. «Хәсис вар-дөвләт ардынҹа дүшәр, билмәдән јохсуллуға јетишәр» (Сүлејманын мәсәлләри 28:22). Пахыллыг вә тамаһкарлыг нәинки инсаны пул сарыдан чәтинлијә сала, һәтта һәјатындан руһани шејләри сыхышдырыб чыхара биләр.

  4. Оланынызла кифајәтләнин. «Јемәјимиз вә палтарымыз варса, бунларла кифајәтләнирик» (1 Тимотејә 6:8). Хошбәхтлији вә мәмнунлуғу пулла алмаг мүмкүн дејил. Дүнјада варлы олмајан, амма хошбәхт олан о гәдәр инсан вар ки! Бу инсанларын ән бөјүк сәрвәти доғмаларынын вә достларынын севҝиси, Аллаһла достлуг мүнасибәтләридир (Сүлејманын мәсәлләри 15:17; 1 Петер 5:6, 7).