Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Никаһ

Keys to Success

Аиләнизин хошбәхтлији үчүн Аллаһын Кәламына мүраҹиәт един

Ики садә суал никаһынызы јахшылашдырмаға көмәк едә биләр.

Евлилијин биринҹи илиндән неҹә «сағ чыхмаг» олар?

Јениҹә аилә һәјаты гурмусунуз? Мүнасибәтләринизи мөһкәмләндирмәкдә Аллаһын Кәламы сизә көмәк едә биләр.

Араныздакы һөрмәти горујун

Аиләдә һөрмәти ајда илдә бир дәфә јох, һәмишә ҝөстәрмәк лазымдыр. Һәјат јолдашыныза неҹә һөрмәт ҝөстәрә биләрсиниз?

Бир-биринизә дәјәр верин

Әр-арвад бир-биринин јахшы кејфијјәтини ҝөрмәјә чалышарса вә буну бир-биринә дејәрсә, онларын мүнасибәтләри јахшылашар. Бу ҹүр олмаға сизә нә көмәк едә биләр?

Бир-биринизә садиг галын

Никаһда садиглији горумаг садәҹә әхлагсызлыгдан гачмаг демәкдир?

Икинҹи никаһ: проблемләр вә һәлли јоллары

Икинҹи никаһда илк никаһда олмајан чәтинликләр јарана биләр. Ҹүтлүкләр хошбәхт олмаг үчүн нә едә биләрләр?

Әрләр, јолдашынызла инҹә давранын

Аилә мадди ҹәһәтдән јахшы олса да, даһа ваҹиб мәсәләләрдә чатышмамазлыг ола биләр.

What the Bible Says

Рәсми никаһ олмадан бир јердә јашамаг дүзҝүндүр?

Севҝи, ҹинси әлагә вә бир јердә јашамаг һагда Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләри өјрәнин.

Мүгәддәс Јазыларда ејниҹинсли инсанларын никаһы барәдә нәсә дејилирми?

Никаһын Баниси аиләнин мөһкәм вә хошбәхт олмасы үчүн нә лазым олдуғуну билир.

Чохарвадлылыг ҹаиздирми?

Чохарвадлылығын баниси Аллаһдырмы? Мүгәддәс Јазыларда бу һагда дејиләнләри арашдырын.

Мүгәддәс Китабда иргләрарасы никаһлар һагда нә дејилир?

Ирги бәрабәрлик вә евлиликлә бағлы диҝәр Мүгәддәс Китаб принсипләринә нәзәр салын.

Problems and Solutions

Гоһумларла неҹә јола ҝетмәли?

Сиз әр-арвад мүнасибәтләринә хәләл ҝәтирмәдән валидејнләринизә һөрмәт ҝөстәрә биләрсиниз.

Ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә

Чох вахт ушаглар бөјүјүб «јуваны» тәрк едәндә әрлә арвада чох чәтин олур. Јалныз икисинин галдығы бу «јувада» таразлығы горумаг үчүн әрлә арвад нә едә биләр?

Мүнасибәтләриниз һәдди ашыбса

Сиз өз-өзүнүзә: «Садәҹә сөһбәтимиз јахшы тутур» — дејирсиниз. Белә исә, сизә һәгигәтин ҝөзүнә дик бахмагда көмәк едәҹәк Мүгәддәс Китаб принсипләрини нәзәрдән кечирин.

ишәт зоракылығына сон!

Мүгәддәс Китаб принсипләри ән гәддар инсанлара хасијјәтини дәјишмәјә неҹә көмәк едиб?

Separation and Divorce

Аллаһ бошанмаја неҹә бахыр?

Аллаһын нәјә иҹазә вердијини вә нәјә нифрәт етдијини өјрәнин.

Бошанма һәјатын сону дејил

Бошанан инсанларын әксәријјәтинин һәјаты ҝөзләдикләриндән даһа чәтин олур. Мүгәддәс Китабдакы мәсләһәтләр таб ҝәтирмәјә көмәк едәҹәк.