Контентә кеч

Танышлыг вә ҝөрүшмәк

Достлуг, јохса романтик мүнасибәт? I һиссә: Мән буну неҹә гәбул едирәм?

Мәсләһәтләрә әмәл етмәк сәнә ҝәлән месажын романтик һиссләрлә, јохса садәҹә достлуг мәгсәдилә јазылдығыны мүәјјән етмәјә көмәк едәҹәк.

Достлуг, јохса романтик мүнасибәт? II һиссә: Һәрәкәтләрим нәјә ишарә едир?

Достун баша дүшүр ки, сән она дост ҝөзү илә бахмырсан? Бу мәгаләдәки мәсләһәтләрин үзәриндә фикирләш.

Бу ешгдир, јохса мәһәббәт?

Ешг вә мәһәббәтин нә олдуғуну өјрән

Әсил мәһәббәт

Мүгәддәс Китаб принсипләри мәсиһиләрә јахшы һәјат јолдашы сечмәләринә вә әр-арвадларын бир-бирләринә гаршы әсил мәһәббәт ҝөстәрмәләринә көмәк едир.

Киминләсә ҝөрүшмәјә һазырсанмы?

Ҝөрүшмәјә һазыр олуб-олмадығыны мүәјјән етмәјә сәнә көмәк едәҹәк дөрд суалы нәзәрдән кечир.

Евлилијә һазырсан?

Бу суала ҹаваб вермәмишдән әввәл, сән өзүнү јахшы танымалысан. Бунун үчүн ҝәрәк өзүнү дүрүстлүклә јохлајасан.

Ҝөзалтыладығын инсанын сәнә ујғун олуб-олмадығыны неҹә мүәјјән едә биләрсән?

Ҝөзалтыладығын инсанын әслиндә неҹә инсан олдуғуну неҹә мүәјјән едә биләрсән?

Јеһованын Шаһидләри ҝөрүшмәјә неҹә бахырлар?

Ҝөрүшмәк әјләнҹәдир, јохса ҹидди шејдир?

Бәлкә, ајрылмаг мәсләһәтдир? I һиссә

Евлилик өмүр боју давам едәҹәк издиваҹдыр. Ҝөрүшдүјүн адамла бағлы фикрин дәјишибсә, шүбһәләринә бармагарасы бахма!

Бәлкә, ајрылаг? II һиссә

Ајрылмаг гәрарыны вермәк асан дејил. Бәс буну неҹә етмәк олар? Сонракы һиссләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлмәли?

Ајрылыг јарасы

Сән ағыр ајрылыгдан сонра һәјатына неҹә давам едә биләрсән?