Контентә кеч

Валидејнләр өвладларына неҹә ҹинси тәрбијә верә биләрләр?

Валидејнләр өвладларына неҹә ҹинси тәрбијә верә биләрләр?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Ушаға ҹинси тәрбијәни ким вермәлидир? Мүгәддәс Китабдан ҝөрүндүјү кими, Аллаһ бу мәсулијјәти валидејнләрин үзәринә гојуб. Ашағыда ҝәтирилән мәсләһәтләр чох валидејнләрин ишинә јарајыб:

  • Чәкинмәјин. Мүгәддәс Китабда ҹинси јахынлыг вә ҹинсијјәт органлары һагда ачыг данышылыр. Аллаһ Исраил халгына бу кими мәсәләләри ушагларына баша салмағы тапшырмышды (Ганунун тәкрары 31:12; Левилиләр 15:2, 16—19). Ушағынызла бу һагда һөрмәтҹил тәрздә данышын. Ушагда ҹинсијјәт органларынын вә ҹинси јахынлығын ајыб бир шеј олдуғу тәәссүратыны јарадаҹаг сөзләр ишләтмәјин.

  • Јаваш-јаваш өјрәдин. Ушағын ҹинси јетишкәнлик дөврүнү ҝөзләјиб һәр шеји бирдәфәјә ачыб данышмаг әвәзинә, јахшы оларды ки, она баша дүшәҹәји шејләри јаваш-јаваш ачыглајасыныз (1 Коринфлиләрә 13:11).

  • Өвладларыныза әхлаг дәјәрләрини ашылајын. Ола билсин, мәктәбдә ушаға аздан-чохдан ҹинси мәсәләләр барәдә өјрәдирләр. Амма Аллаһ валидејнләрин өз ушагларына јалныз анатомијаны өјрәтмәсини јох, әхлаг дәјәрләрини, јәни бу мәсәләдә нәјин дүзҝүн олуб-олмадығыны ашыламасыны истәјир (Сүлејманын мәсәлләри 5:1—23).

  • Ушағыныза гулаг асын. Өвладыныз ҝәлиб сиздән ҹинси мәсәләләр барәдә нәсә сорушанда сәрт реаксија ҝөстәрмәк вә ја ону данламаг лазым дејил. Әксинә, ешитмәјә һазыр олун, данышмаға тәләсмәјин (Јагуб 1:19).

Өвладларынызы позғун инсанлардан горујун

Ушағынызы өзүнү позғун инсанлардан горумағы өјрәдин

  • Әтрафлы мәлумат топлајын. Ушаглары позан инсанларын тактикалары һагда өјрәнин (Сүлејманын мәсәлләри 18:15; «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 1-ҹи ҹилдинин 32 фәслинә бахын).

  • Ушағынызын һәјаты илә даим вә јахындан марагланын. Ушағынызы етибар етмәдијиниз инсанын һимајәсинә бурахмајын вә јол вермәјин ки, о, «өзбашына» галсын (Сүлејманын мәсәлләри 29:15).

  • Итаәткарлыға таразлы јанашмағы өјрәдин. Ушаглара валидејнләринә итаәт етмәји өјрәтмәк ваҹибдир (Колослулара 3:20). Анҹаг әҝәр өвладыныза бүтүн бөјүкләрә һәмишә итаәт етмәли олдуғуну дејирсинизсә, о, асанлыгла позғун инсанларын гурбанына чеврилә биләр. Мәсиһчи валидејнләр ушагларына баша салмалыдырлар ки, кимсә ондан Аллаһын хошуна ҝәлмәјән бир шеји етмәсини истәсә, буну етмәмәлидир (Һәвариләрин ишләри 5:29).

  • Өзүнү мүдафиә етмәси үчүн бәзи үсуллары ушағынызла мәшг един. Кимсә ушағынызын јанында олмамағынызы фүрсәт билиб она зијан вурмаг истәјәндә нә етмәли олдуғуну она баша салын. Бу кими вәзијјәтләри мәшг етмәк ушағынызда әминлик јарада биләр. Нүмунә үчүн, о: «Чәк әлини! Мән һәр шеји дејәҹәјәм!» — дејиб дәрһал орадан гача биләр. Ушаглар унутган олурлар, буна ҝөрә дә буну тез-тез онлара хатырладын (Ганунун тәкрары 6:7).