Контентә кеч

Ушаг тәрбијәси

How to Be a Good Parent

Уғурлу аилә. Өрнәк

Ушағынызын сөзүнүзә гулаг асмасыны истәјирсинизсә, сөзүнүзлә әмәлләриниз үст-үстә дүшмәлидир.

Training

Худбин дүнјада хејирхаһ өвлад бөјүдәк

Ушағынызын худбин олмамасы үчүн фикир вермәли олдуғунуз үч саһәјә нәзәр салын.

Ушагларын мәнәви дәјәрләри олмалыдыр

Өвладларыныза мәнәви дәјәрләр ашыласаныз, онларын ҝәләҹәји үчүн мөһкәм тәмәл гураҹагсыныз.

Өвладыныза мәсулијјәтли олмағы өјрәдин

Инсан мәсулијјәтли олмағы нечә јашындан өјрәнмәлидир? Ушаглыгдан, јохса бөјүјәндән сонра?

Ушаға неҹә тәлим-тәрбијә вермәли?

Ислаһ етмәјә гајдалар гојмагдан вә ҹәзаландырмагдан чох шеј дахилдир.

Өвладыныза мәтин олмағы өјрәдин

Мәтин олмаг өвладыныза һәјатдакы чәтинликләри әминликлә јолуна гојмаға көмәк едәҹәк.

Өвладынызы ҹинси јеткинлик дөврүнә һазырлајын

Мүгәддәс Китаба әсасланан беш мәсләһәт бу чәтин дөврү асан кечмәјә көмәк едә биләр.

Ушағынызы ев ишләринә алышдырын

Валидејнләр, ушагларыныза ев ишләрини тапшырмаға һәвәсиниз јохдур? Ев ишләрини ҝөрмәји ушаглара ашыламаг она мәсулијјәтли инсан олмаға көмәк едир вә ушагда ев ишләринә һәвәс ојадыр. Бу барәдә бу мәгаләдән даһа әтрафлы өјрәнә биләрсиниз.

Валидејнләр өвладларына неҹә ҹинси тәрбијә верә биләрләр?

Мүгәддәс Китабдакы чохсајлы мәсләһәтләр сизә ушағыныза ҹинси тәрбијә вермәјә вә онлары позғун инсанлардан горумаға көмәк едәҹәк.

Ушағыныза ҹинси тәрбијә верин

Јенијетмәләр артыг лап кичик јашларындан сексуал характерли мәлуматлара мәруз галырлар. Бу барәдә бир валидејн кими нәләри билмәлисиниз вә өвладларынызы неҹә горуја биләрсиниз?

Ушагларынызы горујун

Емин вә Нәрмин өзләрини горумаға көмәк едән мәсләһәтләр алдылар.

Discipline

Ушагларын тәрбијәси нијә корланыб?

1960-ҹы илләрдә башлајан тәрбијә үсулу ола биләрми ки, бу ҝүн дә валидејнләрә тәсир ҝөстәрсин?

Дүзҝүн тәрбијә неҹә олмалыдыр?

Мүгәддәс Китабда еффектив тәрбијәнин үч мәгамы ачыгланыр.

Өвладыныза өзүнә һаким олмағы өјрәдин

Өзүнә һаким олмаг нә үчүн ваҹибдир вә буна неҹә наил олмаг олар?

Өвладыныза тәвазөкар олмағы өјрәдин

Өвладларыныза тәвазөкар олмағы өјрәтсәниз, бунун һәм инди, һәм дә ҝәләҹәкдә фајдасыны ҝөрәҹәкләр.

Ушағын тутмасы тутанда

Ушағыныз чығыр-бағыр саланда нә едә биләрсиниз? Мүгәддәс Китабын мәсләһәтләри бу проблемин өһдәсиндән ҝәлмәјә сизә көмәк едәҹәк.