Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ушаг тәрбијәси

Training

Худбин дүнјада хејирхаһ өвлад бөјүдәк

Ушағынызын худбин олмамасы үчүн фикир вермәли олдуғунуз үч саһәјә нәзәр салын.

Ушаға неҹә тәлим-тәрбијә вермәли?

Ислаһ етмәјә гајдалар гојмагдан вә ҹәзаландырмагдан чох шеј дахилдир.

Өвладынызы ҹинси јеткинлик дөврүнә һазырлајын

Мүгәддәс Китаба әсасланан беш мәсләһәт бу чәтин дөврү асан кечмәјә көмәк едә биләр.

Ушағынызы ев ишләринә алышдырын

Валидејнләр, ушагларыныза ев ишләрини тапшырмаға һәвәсиниз јохдур? Ев ишләрини ҝөрмәји ушаглара ашыламаг она мәсулијјәтли инсан олмаға көмәк едир вә ушагда ев ишләринә һәвәс ојадыр. Бу барәдә бу мәгаләдән даһа әтрафлы өјрәнә биләрсиниз.

Ушағыныза ҹинси тәрбијә верин

Јенијетмәләр артыг лап кичик јашларындан сексуал характерли мәлуматлара мәруз галырлар. Бу барәдә бир валидејн кими нәләри билмәлисиниз вә өвладларынызы неҹә горуја биләрсиниз?

Ушагларынызы горујун

Емин вә Нәрмин өзләрини горумаға көмәк едән мәсләһәтләр алдылар.

Discipline

Ушагларын тәрбијәси нијә корланыб?

1960-ҹы илләрдә башлајан тәрбијә үсулу ола биләрми ки, бу ҝүн дә валидејнләрә тәсир ҝөстәрсин?

Дүзҝүн тәрбијә неҹә олмалыдыр?

Мүгәддәс Китабда еффектив тәрбијәнин үч мәгамы ачыгланыр.

Ушаға тәвазөкар олмағы өјрәдин

Ушағын шәхсијјәтини алчалтмадан она тәвазөкар олмағы неҹә өјрәдин.

Ушағын тутмасы тутанда

Ушағыныз чығыр-бағыр саланда нә едә биләрсиниз? Мүгәддәс Китабын мәсләһәтләри бу проблемин өһдәсиндән ҝәлмәјә сизә көмәк едәҹәк.