Контентә кеч

Мүгәддәс Китабда иргләрарасы никаһлар һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда иргләрарасы никаһлар һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһ фәргли иргләрдән олан киши илә гадын арасындакы евлилијә јахшы јанашыр, чүнки иргләрин һамысы Онун ҝөзүндә ејнидир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «[Аллаһ] һәр халгын ичиндә Ондан горхан... адамы хошлајыр» (Һәвариләрин ишләри 10:34, 35).

Ирги бәрабәрлик вә евлиликлә бағлы диҝәр Мүгәддәс Китаб принсипләринә дә нәзәр салаг.

Бүтүн иргләр бир көкдән ҝәлир

Бүтүн инсанлар илк инсан Адәмдән вә онун арвады олан вә Мүгәддәс Китабын «јер үзүндә јашајанларын һамысынын анасы» адландырдығы Һәввадан төрәјиб (Јарадылыш 3:20). Бу сәбәбдән Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ «бир инсандан һәр милләти јаратды» (Һәвариләрин ишләри 17:26). Иргиндән асылы олмајараг, бүтүн инсанлар бир аиләнин үзвүдүр. Бәс әҝәр сизин јашадығыныз әразидә ирги ајры-сечкилик ади һалдырса, нә етмәк олар?

Мүдрик инсанлар мәсләһәтләшәр

Аллаһ иргләрарасы никаһа јахшы јанашса да, һеч дә инсанларын һамысы Онун фикринә шәрик дејил (Јешаја 55:8, 9). Әҝәр сиз диҝәр иргдән олан инсанла аилә һәјаты гурмағы планлашдырырсынызса, ҝәләҹәк һәјат јолдашынызла бирҝә нөвбәти суаллары мүзакирә етмәлисиниз:

  • Ҹәмијјәт вә ја аилә үзвләриниз тәрәфиндән үзләшәҹәјиниз тәзјигләрә неҹә синә ҝәрәҹәксиниз?

  • Ушагларыныза гәрәзли мүнасибәтин өһдәсиндән ҝәлмәјә неҹә көмәк едәҹәксиниз?

Мәсләһәтләшмәк сизә хошбәхт никаһа һазырлашмаға көмәк едәҹәк (Сүлејманын мәсәлләри 13:10; 21:5).