Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Мүгәддәс Јазылары гәләмә аланлардан бири гејд едир ки, һәр шеји лап башдан дәгигликлә арашдырараг ардыҹыллыгла јазыб (Инҹил, Лука 1:3).

Бәзиләринин иддиа етдијинә ҝөрә, Иса пејғәмбәрин мүасирләри (Матта, Марк, Лука вә Јәһја тәрәфиндән гәләмә алынан Мүждәләр) Иса Мәсиһин һәјаты вә хидмәтиндән бәһс едилән Инҹилин илк дөрд бөлмәси — бизим ерамызын дөрдүнҹү әсриндә дәјишиклијә мәруз галмышдыр.

Лакин XX әсрин әввәлләриндә Мисирдә тапылмыш Јәһјанын Мүждәсинин өнәмли олан бир фрагменти бу фикри тәсдиг етмир. Инди Рајлендс папирусу 457 (P52) кими танынан бу әлјазма Инҝилтәрәнин Манчестер шәһәринин Ҹон Рајлендс китабханасында сахланылыр. Әлјазманын мәтни мүасир Инҹилин Јәһја 18:31—33, 37, 38 ајәләринә ујғун ҝәлир.

Һал-һазырда бу, Инҹилин ән гәдим әлјазмасынын фрагменти һесаб олунур. Бир чох алимләр белә гәнаәтә ҝәлибләр ки, бу әлјазма орижиналдан 25 ил сонра, тәхминән б. е. 125-ҹи илиндә јазылыб. Тапылан фрагментин мәтни сонракы мәтнләрлә, демәк олар ки, там олараг үст-үстә дүшдүјүнү үзә чыхармышдыр.