Контентә кеч

  • Лиманда Мүгәддәс Китаба әсасланан руһландырыҹы фикир чатдырылыр (Росток, Алманија)

  • Гачгын дүшәрҝәсинин јахынлығында Мүгәддәс Китаба әсасланан үмидвериҹи мүждә чатдырылыр (Марбург, Алманија)

  • Мүгәддәс Китабда јазылмыш һикмәтли нәсиһәтләр һагда сөһбәт едилир (Франкфурт, Алманија)

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Алманијадакы әдәбијјат арабалары «тәтилдә»

Јеһованын Шаһидләри Берлин, Көлн, Мүнһен, Һамбург вә диҝәр бөјүк шәһәрләрдә стендләр гурашдырыр. Бәс алманларын истираһәт етдикләри кичик шәһәрләрдә бу стендләр диггәт чәкәҹәк?

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Мүждә Алманијадакы Рома вә Синти гарачыларына чатыр

2016-ҹы илдә кечирилән кампанијада Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән тәхминән 3000 буклет пајланылды, Синти вә Рома халгларына мәхсус 360-дан чох гарачыја тәблиғ едилди вә 19 нәфәрлә Мүгәддәс Китаб дәрсинә башланды.

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Дәнизин диби илә тәблиғә ҝедәнләр

Јеһованын Шаһидләри Һаллиҝен архипелагында јашајан инсанлара хош хәбәри чатдырмаг үчүн гејри-ади јолдан истифадә едирләр.

ХҮСУСИ ТӘДБИРЛӘР

Мәһәббәтдән доған бирлик — Франкурфтда кечирилән бөјүк топланты

Фәргли өлкәләрдән ҝәлмиш вә мүхтәлиф мәдәнијјәтләрдән олан инсанлар бирлик вә сүлһ ичиндәдирләр.

БЕЈТЕЛ ҺӘЈАТЫ

«Гаја» үстүндә «Ачыг гапы» ҝүнләри

Јеһованын Шаһидләринин Мәркәзи Авропа филиалынын кечирдији «Ачыг гапы» ҝүнләринә 3000 гонаг ҝәлмишди. «30 ил Зелтерсдә» ады алтында кечән тәдбирин гонагларынын тәәссүратлары илә таныш олун.