Контентә кеч

Ҹари нәшрләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын сон бурахылышларыны вә диҝәр нәшрләри онлајн охујун, јахуд јүкләјин. Нәшрләримизин мүхтәлиф дилләрдә аудио јазысыны динләјә, видеолары исә жест дили дә дахил олмагла, мүхтәлиф дилләрдә изләјә вә јүкләјә биләрсиниз.

Истәдијиниз дилдә вә форматда мөвҹуд олан нәшрләри ҝөрмәк үчүн дили сечин вә «Ахтар» дүјмәсини басын.

 

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Аллаһ дуанызы ешидир?

Нә вахтса дүшүнмүсүнүз ки, Аллаһ сизин дуаларынызы ешитмир? Әҝәр беләдирсә, билин ки сиз тәк дејилсиниз.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Аллаһ дуанызы ешидир?

Нә вахтса дүшүнмүсүнүз ки, Аллаһ сизин дуаларынызы ешитмир? Әҝәр беләдирсә, билин ки сиз тәк дејилсиниз.

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ)

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

ОЈАНЫН!

Нәшрләрин електрон вариантына едилән бәзи дүзәлишләр, ола билсин, һәлә ки чап вариантда өз әксини тапмасын.

Әлавә матераллар

Онлајн китабхана (opens new window)

Јеһованын Шаһидләринин нәшрләриндән истифадә едәрәк «Онлајн китабхана»да Мүгәддәс Јазылардан истәнилән мөвзуја даир арашдырма апара биләрсиниз.