Контентә кеч

Ҹари нәшрләр

«Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналларынын сон бурахылышларыны вә диҝәр нәшрләри онлајн охујун, јахуд јүкләјин. Нәшрләримизин мүхтәлиф дилләрдә аудио јазысыны динләјә, видеолары исә жест дили дә дахил олмагла, мүхтәлиф дилләрдә изләјә вә јүкләјә биләрсиниз.

Истәдијиниз дилдә вә форматда мөвҹуд олан нәшрләри ҝөрмәк үчүн дили сечин вә «Ахтар» дүјмәсини басын.

 

ҜӨРҮНҮШҮ
Шәбәкә
Сијаһы

ЖУРНАЛЛАР

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

№ 2, 2018

ОЈАНЫН!

ДИҜӘР НӘШРЛӘР

Мүгәддәс Китаб дәрсләри неҹә кечир?

2017-2018 Circuit Assembly Program—With Circuit Overseer

2017-2018 Circuit Assembly Program—With Branch Representative

Examining the Scriptures Daily—2018

Јеһованы шөвглә тәрәннүм един (ибадәт ҝөрүшләри үчүн)

Реҝионал топлантыда чыхан нәшрләр

Реҝионал топлантынын һәр бир ҝүнүндән сонра јени чыхан нәшрләрә баха вә јүкләјә биләрсиниз.

Јени нәшрләр

Нәшрләрин електрон вариантына едилән бәзи дүзәлишләр, ола билсин, һәлә ки чап вариантда өз әксини тапмасын.