Контентә кеч

  • «Гранд канал» мејданында «Һәгигәти өјрәнмәк истәјирсинизми?» буклети тәклиф едилир (Дублин, Ирландија)

НӘШРИЈЈАТ ИШИМИЗ

Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә чатдырылан хош хәбәр

Јеһованын Шаһидләри хош хәбәри Ирландија вә Британијанын јерли дилләриндә охујан вә ја данышан инсанлара чатдырмаг үчүн чох чалышырлар. Бунун сајәсиндә нәләр әлдә олунду?

ОЈАНЫН!

Ирландијаја сәјаһәт

Зүмрүд аданын ҝөзәл халгы илә јахындан таныш олун.

ТӘБЛИҒ ХИДМӘТИМИЗ

Уҹгар әразидә тәблиғ — Ирландија

Бир аиләнин үзвләри уҹгар әразидә Аллаһын Кәламыны тәблиғ едәркән аилә телләринин неҹә мөһкәмләндијиндән данышыр.

ХҮСУСИ ТӘДБИРЛӘР

Ирландијада кечирилән хүсуси конгрес

«Үрәјини гору!» адлы хүсуси конгресә ев саһиблији едән Дублиндәки Јеһованын Шаһидләри хариҹи гонаглары гәбул едиб. Бәзиләри өз тәәссүратлары илә бөлүшүб.