Контентә кеч

Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләри

Ибадәт ҝөрүшләримиз барәдә мәлумат алын. Јахынлыгда кечирилән ибадәт ҝөрүшләринин кечирилдији үнваны өјрәнин.

Сизә јахын олан јери тапын

Ҝөрүшләримиз неҹә кечир?

Јеһованын Шаһидләри һәфтәдә ики дәфә ҝөрүш кечирир (Инҹил, Ибраниләрә 10:24, 25). Һамынын иштирак едә биләҹәји бу ҝөрүшләрдә биз Мүгәддәс Јазылары, еләҹә дә Аллаһын тәләбләрини һәјатда неҹә тәтбиг едә биләҹәјимизи өјрәнирик.

Ҝөрүшләримизин чох һиссәси суал-ҹаваб, јәни мүзакирә шәклиндә кечир. Ҝөрүшүн әввәли вә сонунда маһны вә дуа олур.

Ҝөрүшләримиздә иштирак етмәк үчүн Јеһованын Шаһиди олмаг мүтләг дејил. Истәјән һәр кәс ҝәлә биләр. Ҝөрүш кечирилән јердә истәдијиниз јердә әјләшә биләрсиниз. Һәр шеј тәмәннасыздыр.