Контентә кеч

Бәдии гираәт

Сәс еффектләри вә шәрһләрлә мүшајиәт едилән Мүгәддәс Јазылардан олан парчаларын гираәтинин аудио-јазыларыны динләјин.

 

ҜӨРҮНҮШҮ
Шәбәкә
Сијаһы

Үмид доғуран һәгиги әһвалат (Рут 1:1—4:22)

«Сон нәфәсимә гәдәр нөгсансызлығымдан әл чәкмәјәҹәјәм» (Әјјуб 1:1—2:10; Даниел 6:1—28)

Јеһова тәнбеһ едәндә руһдан дүшмә (Јунус 1:4—15; 3:1—4:11)