Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 32

Он бәла

Он бәла

ҜӘЛ бурадакы шәкилләрә бахаг. Онлар Јеһованын Мисирин үзәринә ҝөндәрдији бәлалары тәсвир едир. Бах, биринҹи шәкилдә Һарун әлиндәки әсаны Нил чајына вурур вә су гана дөнүр. Орадакы балыгларын һамысы өлүр вә чајдан пис иј ҝәлмәјә башлајыр.

Сонра Јеһова мөҹүзә едир вә Нил чајында олан бүтүн гурбағалар саһилә чыхыр. Онлар һәр јерә — собалара, газанлара, чарпајылара ҝирирләр. Гурбағалар өләндә мисирлиләр онлары топа-топа јығырлар вә торпағы үфунәт бүрүјүр.

Сонра Һарун әсаны јерә вурур вә јердән галхан тоз мығмығаја дөнүр. Мығмыға ганадлы ҹүҹүдүр, о дишләјәндә бәрк инҹидир. Бу, Аллаһын Мисирә ҝөндәрдији үчүнҹү бәла иди.

Галан ҹәзалар исә исраиллиләрә дејил, анҹаг мисирлиләрә зәрәр вурур. Дөрдүнҹү бәла мисирлиләрин евләринә долан мозалан, јәни ири милчәк јығынлары иди. Бешинҹи бәла заманы мисирлиләрин чөлдәки мал-гарасы, гојун-кечиси, үмумијјәтлә бүтүн һејванлары гырылыр.

Даһа сонра Муса илә Һарун бир гәдәр күл ҝөтүрүб һаваја совурурлар. Бу заман инсанларын вә һејванларын бәдәниндә иринли чибанлар чыхыр. Бу алтынҹы бәла иди.

Бундан сонра Муса әлини ҝөјә галдырыр вә Јеһова ҝөјдән јерә илдырым вә долу ҝөндәрир. Бу, Мисирдә јаған ән дәһшәтли долу иди.

Сәккизинҹи бәлада Јеһова Мисирә чәјирткә дәстәләрини ҝөндәрир. Мисирлиләр өмүрләриндә бу гәдәр чәјирткә ҝөрмәмишдиләр. Долудан сонра галан һәр шеји чәјирткәләр јејир.

Доггузунҹу бәла заманы үч ҝүн әрзиндә бүтүн өлкә зүлмәтә гәрг олур. Исраиллиләрин јашадығы әрази исә ишыглы галыр.

Нәһајәт, Аллаһ әмр едир ки, исраиллиләр гузу вә ја чәпиш кәсиб ганыны гапыларынын чәрчивәсинә сүртсүнләр. Сонра Аллаһын мәләји Мисирин үзәриндән кечир. Мәләк, гапысына ган јахылмыш евләрдә јашајанлара дәјмир. Амма гапысына ган јахылмамыш евләрдәки инсанларын илк оғулларыны вә һејванларын илк балаларыны өлдүрүр. Бах беләҹә онунҹу бәла да гуртарыр.

Сонунҹу ҹәзадан сонра фирон исраиллиләри бурахыр. Аллаһын халгы јола һазырлашыр вә һәмин ҝеҹә Мисир торпағындан чыхыр.

Чыхыш 7–12-ҹи фәсилләр.