Муса исраиллиләри Мисирдән Сина дағына ҝәтирир. Орада Аллаһ халгына Өз ганунларыны верир. Сонра Муса Кәнан торпағыны нәзәрдән кечирмәк үчүн 12 кәшфијјатчы ҝөндәрир. Онлардан 10 нәфәри о дијар һаггында пис мәлумат ҝәтирир. Бу мәлуматдан сонра халг Мисирә гајытмаг истәјир. Исраиллиләр имансыз олдуглары үчүн Аллаһ онлары ҹәзаландырыр. Онлар 40 ил сәһрада долашмалы олурлар.

Јеһова халгыны Кәнан торпағына апармаг үчүн Јешуаны башчы тәјин едир. Торпағы әлә кечирмәк үчүн Јеһова халгына мөҹүзәләр васитәсилә көмәк едир. Мәсәлән, Иордан чајынын сулары дајаныр, Јерихо шәһәринин диварлары учур, бүтүн ҝүнү ҝүнәш батмыр. Исраиллиләр алты илдән сонра торпағы кәнанлылардан алырлар.

Исраили Јешуадан башлајараг 356 ил әрзиндә һакимләр идарә етмишди. Биз онлардан бир чохлары — Бараг, Ҝидеон, Ифтаһ, Шимшон вә Шамуел һаггында охујаҹағыг. Бу һиссәдә һәмчинин бир чох гадынлар — Рахав, Девора, Јаел, Рут, Наоми вә Делила һаггында да өјрәнәҹәјик. Үмумиликдә, ҮЧҮНҸҮ ҺИССӘ 396 или әһатә едир.