Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

Һиссә 3

Мисир гуртулушундан Исраилин илк падшаһынадәк

Мисир гуртулушундан Исраилин илк падшаһынадәк

Муса исраиллиләри Мисирдән Сина дағына ҝәтирир. Орада Аллаһ халгына Өз ганунларыны верир. Сонра Муса Кәнан торпағыны нәзәрдән кечирмәк үчүн 12 кәшфијјатчы ҝөндәрир. Онлардан 10 нәфәри о дијар һаггында пис мәлумат ҝәтирир. Бу мәлуматдан сонра халг Мисирә гајытмаг истәјир. Исраиллиләр имансыз олдуглары үчүн Аллаһ онлары ҹәзаландырыр. Онлар 40 ил сәһрада долашмалы олурлар.

Јеһова халгыны Кәнан торпағына апармаг үчүн Јешуаны башчы тәјин едир. Торпағы әлә кечирмәк үчүн Јеһова халгына мөҹүзәләр васитәсилә көмәк едир. Мәсәлән, Иордан чајынын сулары дајаныр, Јерихо шәһәринин диварлары учур, бүтүн ҝүнү ҝүнәш батмыр. Исраиллиләр алты илдән сонра торпағы кәнанлылардан алырлар.

Исраили Јешуадан башлајараг 356 ил әрзиндә һакимләр идарә етмишди. Биз онлардан бир чохлары — Бараг, Ҝидеон, Ифтаһ, Шимшон вә Шамуел һаггында охујаҹағыг. Бу һиссәдә һәмчинин бир чох гадынлар — Рахав, Девора, Јаел, Рут, Наоми вә Делила һаггында да өјрәнәҹәјик. Үмумиликдә, ҮЧҮНҸҮ ҺИССӘ 396 или әһатә едир.

 

БУ БӨЛМӘДӘ

ҺЕКАЈӘ 34

Аллаһ халгына ҝөјдән јемәк верир

Аллаһ ҝөјдән хүсуси јемәк ҝөндәрир.

ҺЕКАЈӘ 35

Јеһова халгына ганунлар верир

Он ганунун ичиндә һансы ики ганун ән бөјүкдүр?

ҺЕКАЈӘ 36

Гызыл дана

Нәјә ҝөрә инсанлар гызыл сырғаларындан дүзәлмиш данаја ибадәт едирләр?

ҺЕКАЈӘ 37

Ибадәт чадыры

Ән ичәри отагда әһд сандығы олурду.

ҺЕКАЈӘ 38

Он ики кәшфијјатчы

Он кәшфијјатчы бир шеј дејир, диҝәр икиси исә башга шеј. Исраиллиләр кимә инаныр?

ҺЕКАЈӘ 39

Һарунун әсасы чичәк ачыр

Өлү ағаҹ чубуғу неҹә чичәк ачыб мејвә верә биләр?

ҺЕКАЈӘ 40

Муса әсаны гајаја вурур

Муса мөҹүзә ҝөстәрсә дә, Јеһованын гәзәбинә туш ҝәлди.

ҺЕКАЈӘ 41

Тунҹ илан

Нәјә ҝөрә Аллаһ исраиллиләри санҹмаг үчүн зәһәрли иланлар ҝөндәрмишди?

ҺЕКАЈӘ 42

Данышан ешшәк

Ешшәк Биламын ҝөрмәдијини ҝөрүрдү.

ҺЕКАЈӘ 43

Јешуа башчы олур

Мусанын ҹаны сулу иди, бәс нәјә ҝөрә јеринә Јешуа сечилди?

ҺЕКАЈӘ 44

Рахав кәшфијјатчылары ҝизләдир

Рахав ики кәшфијјатчыја неҹә көмәк етди вә онлардан нә истәди?

ҺЕКАЈӘ 45

Халг Иордан чајындан кечир

Каһинләр чајын ичинә ҝирәндә мөҹүзә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 46

Јерихо шәһәринин диварлары

Ип диварын дағылмасына неҹә әнҝәл төрәдә биләрди?

ҺЕКАЈӘ 47

Исраилдә оғру вар

Бир нәфәр бүтүн халга бәла ҝәтирә биләр?

ҺЕКАЈӘ 48

Ағыллы ҝивеонлулар

Онлар исраиллиләрлә әһд бағламаг үчүн Јешуаја кәләк ҝәлирләр, анҹаг исраиллиләр вәдләринә садиг галырлар.

ҺЕКАЈӘ 49

Ҝүнәш дајаныр

Јеһова һеч вахт етмәдији бир мөҹүзәни Јешуа үчүн едир.

ҺЕКАЈӘ 50

Ики ҹәсур гадын

Исраил ордусуна дөјүш вахты Бараг рәһбәрлик етсә дә, нәјә ҝөрә Јаел иззәтләнир?

ҺЕКАЈӘ 51

Рут вә Наоми

Рут Наоми илә бирҝә ҝетмәк вә Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн өз евини тәрк едир.

ҺЕКАЈӘ 52

Ҝидеон вә 300 дөјүшчүсү

Аллаһ бу кичик ордунун үзвләрини гејри-ади үсулла сечди.

ҺЕКАЈӘ 53

Ифтаһын вәди

Онун Јеһоваја ичдији анд јалныз өзүнә јох, һәм дә гызына тәсир етди.

ҺЕКАЈӘ 54

Ән ҝүҹлү адам

Делила Шимшонун ҝүҹүнүн сиррини неҹә өјрәнир?

ҺЕКАЈӘ 55

Аллаһа хидмәт едән балаҹа оғлан

Аллаһ баш каһин Елијә һөкм хәбәрини чатдырмаг үчүн ҝәнҹ Шамуелдән истифадә едир.