Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 58

Давуд вә Голјат

Давуд вә Голјат

ФИЛИШТЛИЛӘР јенидән Исраилә һүҹум едирләр. Давудун бөјүк гардашларындан үчү Шаулун ордусунда хидмәт едир. Јессеј бир ҝүн оғлу Давуда дејир: ‘Бир аз буғда, бир нечә чөрәк дә ҝөтүрүб гардашларына баш чәкмәјә ҝет. Ҝөр онларын һал-әһвалы неҹәдир’.

Давуд ордуҝаһа ҝәлән кими дөјүш мејданына гачыб гардашларыны ахтарыр. Бу вахт о, Голјат адлы филиштли бир дөјүшчүнү ҝөрүр. Бу филиштли гырх ҝүн-гырх ҝеҹәдир ки, исраиллиләри лаға гојур. О, һәр ҝүн уҹадан бағырыр: ‘Араныздан мәнимлә вурушмаг үчүн бир иҝид сечин. Ишдир о мәнә галиб ҝәлиб мәни өлдүрсә, биз сизин гулунуз олаҹағыг. Јох, әҝәр мән галиб ҝәлиб ону өлдүрсәм, онда сиз бизим гулумуз олаҹагсыныз. Һүнәри олан гаршыма чыхсын!’

Давуд әсҝәрләрдән сорушур: ‘Филиштлини өлдүрүб Исраили бу биабырчылыгдан гуртаран адам нә алаҹаг?’

Әсҝәрләр дејирләр: ‘Шаул сөз вериб ки, елә бир адам тапылса, она чохлу вар-дөвләт вә гызыны верәҹәк’.

Голјат нәһәнҝ олдуғундан исраиллиләрин ҝөзү ондан јаман горхур. Онун боју тәхминән 3 метр иди. Галханыны исә бир әсҝәр дашыјырды.

Әсҝәрләрдән бир нечәси ҝедиб Шаула хәбәр верирләр ки, Давуд Голјатла вурушмаг истәјир. Шаул буну ешидәндә Давуда дејир: ‘Сән бу филиштли илә вуруша билмәзсән. Сән һәлә чох ҝәнҹсән, о исә өмрү боју дөјүшчү олуб’. Давуд ҹаваб верир: ‘Атамын гојунларыны апаран ајыны, асланы өлдүрмүшәм. Бу филиштли дә онлардан бири кими олаҹаг. Аллаһым Јеһова мәнә көмәк едәҹәк’. Онда Шаул дејир: ‘Јахшы ҝет, гој Аллаһ сәнә јар олсун!’

Давуд чај гырағына енир вә орадан беш һамар даш сечиб торбасына гојур. Сонра сапандыны әлинә алыб нәһәнҝ ҹәнҝавәрлә үз-үзә чыхыр. Голјат ону ҝөрәндә ҝөзләринә инанмыр. Она елә ҝәлир ки, Давуду өлдүрмәк су ичмәк кими асан олаҹаг.

О дејир: ‘Јаныма ҝәл, сәнин әтини гушлара вә һејванлара јем едәҹәјәм!’ Амма Давуд ҹаваб верир: ‘Сән мәнә гаршы гылынҹ, низә вә мизрагла ҝәлирсән, мән исә Јеһова Аллаһын ады илә сәнин гаршына чыхырам. Бу ҝүн Јеһова сәни мәним әлимә верәҹәк, мән дә сәни өлдүрәҹәјәм’.

Давуд буну дејән кими Голјата тәрәф гачыр. Торбасындан бир даш чыхарыб сапандына гојур вә вар ҝүҹү илә Голјата атыр. Даш дүз Голјатын алнына батыр вә о јерә јыхылыб өлүр. Филиштлиләр ҹәнҝавәрләринин өлдүјүнү ҝөрәндә дөјүш мејданындан гачырлар. Исраиллиләр онларын архасынҹа дүшүб онлары мәғлуб едир.