Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 9

Нуһ ҝәми тикир

Нуһ ҝәми тикир

НУҺУН арвады вә үч оғлу варды. Оғулларынын ады Сам, Һам вә Јафәс иди. Онларын үчү дә евли иди. Нуһун аиләси сәккиз нәфәрдән ибарәт иди.

Бир ҝүн Аллаһ Нуһа гејри-ади бир тапшырыг верир. О бујурур ки, Нуһ бөјүк бир ҝәми тиксин. Аллаһ дејир: ‘Ҝәминин үч мәртәбәси олсун’ вә ‘онун ичиндә отаглар дүзәлт’. Отаглар Нуһ вә онун аиләсинин јашамасы үчүн, һәмчинин һејванлары вә әрзағы сахламаг үчүн лазым иди.

Аллаһ Нуһа һәм дә тапшырыр ки, ҝәмини јахшы-јахшы дүзәлтсин. Ҝәми су бурахмамалы иди. Аллаһ дејир: ‘Мән јер үзүнә дашгын ҝөндәрәҹәјәм ки, бүтүн дүнја мәһв олсун. Ҝәмидә олмајан һәр кәс өләҹәк’.

Нуһ вә оғуллары Јеһоваја гулаг асыб ҝәмини тикмәјә башладылар. Башга адамлар исә онлара ҝүлүр вә пис ишләрлә мәшғул олмаға давам едирдиләр. Нуһ Аллаһын нә едәҹәји һагда данышаркән һеч ким она инанмырды.

Ҝәми бөјүк олдуғундан, ону тикмәјә чох вахт сәрф олунур. Илләр кечир, нәһајәт ҝәми һазыр олур. О, бөјүк вә узун гутуја бәнзәјирди. Инди Аллаһ Нуһа һејванлары ҝәмијә ҝөтүрмәји бујурур. Аллаһ дејир ки, бәзи һејванларын еркәк вә дишисиндән бир ҹүт, бәзиләриндән исә једди ҹүт ҝөтүрсүн. О, Нуһа мүхтәлиф нөв гушлардан да ҝәмијә ҝөтүрмәји әмр едир. Нуһ һәр шеји Аллаһын дедији кими едир.

Бундан сонра Нуһ аиләси илә бирликдә ҝәмијә минир вә Аллаһ гапыны өртүр. О аиләси илә ичәридә ҝөзләјир. Өзүнү онларла бәрабәр ҝәмидә тәсәввүр ет. Аллаһын дедији дашгын доғруданмы баш верәҹәк?