Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 28

Көрпә Муса сағ галыр

Көрпә Муса сағ галыр

ШӘКИЛДӘ гызын бармағындан тутуб ағлајан көрпәни ҝөрүрсән? Бу Мусадыр. Билирсән бу гәшәнҝ гыз кимдир? О, фиронун гызы, Мисир шаһзадәсидир.

Мусанын анасы истәмир ки, мисирлиләр онун ушағыны өлдүрсүнләр, буна ҝөрә дә ону үч ај ҝизләдир. Амма о билир ки, Мусаны әввәл-ахыр тапаҹаглар. Ҝәл ҝөрәк анасы ону хилас етмәк үчүн нә едир.

О, бир сәбәт ҝөтүрүр вә су кечирмәсин дејә, ону јахшыҹа бәркидир. Сонра балаҹа Мусаны онун ичинә гојуб, сәбәти Нил чајынын гырағында битән гамышларын арасына бурахыр. Гызы Мәрјәмә исә тапшырыр ки, јахынлыгда дуруб нә баш верәҹәјинә бахсын.

Бир аздан фиронун гызы Нил чајына чиммәјә ҝәлир. Бирдән гамышларын арасындакы сәбәт онун ҝөзүнә саташыр. О, кәнизләриндән бирини чағырыб дејир: ‘Ҝет, о сәбәти мәнә ҝәтир’. Билирсән шаһзадә сәбәти ачанда кими ҝөрүр? Балаҹа, гәшәнҝ Мусаны. Шаһзадә көрпәнин ағладығыны ҝөрәндә она јазығы ҝәлир. О истәмир ки, ушағы өлдүрсүнләр.

Мәрјәм тез онлара јахынлашыр. Ону шәкилдә ҝөрә биләрсән. О, фиронун гызындан сорушур: ‘Истәјирсиз, бу ушағы әмиздирмәк үчүн ҝедиб исраилли бир гадын ҝәтирим?’

— Һә, ҝет, дејә шаһзадә ҹаваб верир.

Мәрјәм ҹәлд гачыб, һадисәни анасына данышыр. Мусанын анасы ҝәләндә шаһзадә она дејир: ‘Бу көрпәни ҝөтүр вә мәним үчүн әмиздир, сәнә бунун һаггыны верәрәм’.

Беләликлә, Мусаја өз анасы бахыр. Ушаг бир гәдәр бөјүдүкдән сонра, анасы ону фиронун гызына верир, о да Мусаны оғуллуға ҝөтүрүр. Бах беләҹә Муса фиронун евиндә боја-баша чатыр.