Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 79

Даниел ширләр гујусунда

Даниел ширләр гујусунда

ВАЈ, ВАЈ! Даниел чәтин вәзијјәтдәдир! Амма ширләр она дәјмир! Билирсән нијә? Ахы Даниели бу ширләрин јанына ким салыб? Ҝәл өјрәнәк.

Инди Бабилин падшаһы Дарадыр. Даниел јахшы вә мүдрик инсан олдуғуна ҝөрә Даранын ондан чох хошу ҝәлир. Дара ону өз падшаһлығында бөјүк вәзифәјә тәјин едир. Сарајдакы әјанларын буна пахыллығы тутур вә онлар һијлә гурурлар.

Бир дәфә әјанлар Даранын јанына ҝәлиб дејирләр: ‘Еј падшаһ, биз белә гәрара ҝәлдик ки, сән бир фәрман чыхарасан: 30 ҝүн әрзиндә һеч ким сәндән башга бир аллаһа, јахуд инсана дуа етмәмәлидир. Бу фәрмана әмәл етмәјән адам ширләр олан гујуја атылмалыдыр’. Дара онларын нә үчүн белә бир тәклиф ирәли сүрдүкләрини билмир. Амма бунун јахшы фикир олдуғу илә разылашыр. Артыг бу фәрманы дәјишмәк олмазды.

Даниел бу фәрмандан хәбәр тутан кими, евинә ҝедиб адәти үзрә дуа едир. Пис адамлар билирләр ки, Даниел Јеһоваја дуа етмәји дајандыран дејил. Бунун үчүн дә ондан јаха гуртармаг планынын баш тутдуғуну ҝөрәндә чох севинирләр.

Дара падшаһ һәмин адамларын чиркин мәгсәдләрини анлајанда чох кәдәрләнир. Амма фәрманы дәјишмәк мүмкүн олмадығы үчүн әмр едир ки, Даниели ширләр гујусуна атсынлар. Падшаһ Даниелә дејир: ‘Үмид едирәм ки, ибадәт етдијин Аллаһ сәни хилас едәҹәк’.

Дара о гәдәр ниҝарандыр ки, ҝеҹә ҝөзүнә јуху ҝетмир. Сәһәр ачылмамыш ширләр гујусунун башына ҝәлир. Ону шәкилдә ҝөрә биләрсән. О уҹадан дејир: ‘Еј дири Аллаһын гулу Даниел! Гуллуг етдијин Аллаһ сәни ширләрин әлиндән гуртара билдими?’

Даниел ҹаваб верир: ‘Аллаһ Өз мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағлады вә онлар мәнә тохунмады’.

Падшаһ чох севинир вә әмр едир ки, Даниели гујудан чыхарсынлар. Сонра исә Даниелдән јаха гуртармаг истәјән адамлары гујуја атдырыр. Ширләр онлара гујунун дибинә дүшмәјә маҹал вермир, елә ҝөјдәҹә гапыб сүмүкләрини гырырлар.

Дара падшаһлығында јашајан бүтүн халглара јазыр: ‘Әмр едирәм ки, һамы Даниелин Аллаһына еһтирам бәсләсин. О, бөјүк мөҹүзәләр ҝөстәрир. Даниели дә ширләрин пәнҹәсиндән гуртарды’.