БУ АДАМЛАРЫН ҝәтирдији мејвәләри ҝөрүрсән? Үзүм салхымы о гәдәр бөјүкдүр ки, ону ики киши чијинләриндә ҝәтирмәли олуб. Нара, әнҹирә бир бах. Билирсән онлар бу мејвәләри һарадан ҝәтирибләр? Кәнан торпағындан. Јадындадырса, бир вахтлар Ибраһим, Исһаг вә Јагуб да Кәнанда јашамышлар. Амма аҹлыг заманы Јагуб өз аиләсилә Мисирә көчмүшдү. Инди, тәхминән 216 ил сонра, Муса исраиллиләри Кәнана апармаға һазырлашыр. Будур, онлар сәһрада Гадеш адланан јерә ҝәлибләр.

Кәнанын сакинләри пис адамдырлар. Буна ҝөрә дә Муса ораја 12 кәшфијјатчы ҝөндәриб онлара дејир: ‘Өјрәнин ҝөрүн орада нә гәдәр адам јашајыр. Онлар ҝүҹлүдүрләр, ја јох. Ҝөрүн о торпагда бир шеј битирми. Оранын мејвәсиндән ҝәтирмәји дә унутмајын’.

Кәшфијјатчылар Гадешә гајыданда Мусаја дејирләр: ‘Доғрудан да, ҝөзәл јерләрдир!’ Буну тәсдиг етмәк үчүн онлар ҝәтирдикләри мејвәләри Мусаја ҝөстәрирләр. Амма кәшфијјатчылардан он нәфәри дејир: ‘Орада јашајанлар јекә вә ҝүҹлүдүрләр. О торпағы алмаға ҝетсәк, мүтләг өләҹәјик’.

Исраиллиләр буну ешидәндә горхуја дүшүб дејирләр: ‘Мисирдә, ја да елә бу сәһрада өлсәјдик даһа јахшы оларды. Биз дөјүшдә өләҹәјик, арвад-ушагларымызы исә әсир апараҹаглар. Ҝәлин Мусанын јеринә өзүмүзә јени башчы сечәк вә Мисирә гајыдаг!’

Амма кәшфијјатчыларын икиси Јеһоваја етибар едир вә халгы сакитләшдирмәјә чалышыр. Онларын ады Јешуа вә Калевдир. Онлар халга дејирләр: ‘Горхмајын! Јеһова бизимләдир. О торпағы асанлыгла алаҹағыг’. Амма халг гулаг асмыр вә һәтта Јешуа илә Калеви өлдүрмәк истәјир.

Јеһова буна бәрк гәзәбләниб Мусаја дејир: ‘20 јашындан јухары олан һеч бир адам Кәнан торпағына ҝирмәјәҹәк. Онлар Мәним Мисирдә вә сәһрада етдијим мөҹүзәләри ҝөрә-ҝөрә јенә дә Мәнә етибар етмирләр. Елә бу сәбәбдән онлардан ахырынҹысы өләнәдәк, 40 ил сәһрада долашаҹаглар. Јалныз Јешуа илә Калев Кәнан торпағына ҝирәҹәк’.