Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 13

Аллаһын досту Ибраһим

Аллаһын досту Ибраһим

ДАШГЫНДАН сонра инсанларын мәскунлашдығы јерләрдән бири Ур адланырды. Ур ҝөзәл евләри олан варлы бир шәһәр иди. Амма орадакы инсанлар јаланчы аллаһлара ибадәт едирдиләр. Бабилдәки инсанлар да ејни ҹүр давранырдылар. Ур вә Бабилин ҹамааты Јеһоваја хидмәт едән Нуһ вә оғлу Сам кими дејилдиләр.

Садиг Нуһ Дашгындан 350 ил сонра өлүр. Бундан ҹәми ики ил сонра шәкилдә ҝөрдүјүн инсан доғулур. Аллаһ бу инсаны чох севирди. Онун ады Ибраһим иди. О, аиләси илә бирликдә Ур шәһәриндә јашајырды.

Бир ҝүн Јеһова Ибраһимә дејир: ‘Ур шәһәрини вә гоһумларыны тәрк ет вә ҝөстәрәҹәјим јерә ҝет’. Ибраһим Ур шәһәриндәки раһат һәјатыны гојуб Аллаһын дедијинә әмәл етдими? Бәли, етди. О, Аллаһа һәмишә гулаг асдығы үчүн һамы ону Аллаһын досту кими таныјырды.

Ибраһим Урдан чыхаркән гоһумларындан бир нечәси — атасы Тераһ, гардашы оғлу Лут вә әлбәттә ки, арвады Сара да онунла ҝедир. Бир мүддәтдән сонра онлар Харана ҝәлирләр. Тераһ орада өлүр. Инди онлар Урдан чох-чох узагдадырлар.

Бир аздан Ибраһим вә онун аиләси Хараны тәрк едиб, Кәнан торпағына ҝәлирләр. Јеһова дејир: ‘Сәнин өвладларына верәҹәјим торпаг будур’. Ибраһим орада мәскән салыб чадырларда јашајыр.

Аллаһ Ибраһимә көмәк едирди, буна ҝөрә дә онун бөјүк гојун сүрүләри вә башга һејванлары вар иди. Онун јүзләрлә гуллугчусу да вар иди. Анҹаг Ибраһимлә Саранын ушаглары јох иди.

Ибраһимин 99 јашы оланда Аллаһ она дејир: ‘Сөз верирәм ки, сән бир чох милләтләрин атасы олаҹагсан’. Бу неҹә ола биләрди, ахы Ибраһимлә Сара дүнјаја ушаг ҝәтирмәк үчүн чох гоҹа идиләр?!