Мүгәддәс Китаб һекајәләри

Мүгәддәс Китабдан 116 һекајәни сизә тәгдим едирик. Бу һекајәләр дәгиг вә ајдындыр, һәмчинин ҝөзәл шәкилләрдән ибарәтдир.

Өн сөз

Дүнјанын ән мөһтәшәм китабы олан Мүгәддәс Китабдан олмуш әһвалатлар јарадылышдан бәри дүнја тарихиндән бәһс едир.

ҺЕКАЈӘ 1

Аллаһ јаратмаға башлајыр

Јарадылыш һекајәси ајдын вә һәтта ушаглар үчүн дә мараглыдыр.

ҺЕКАЈӘ 2

Ҝөзәл бағ

Јарадылыш китабына әсасән, Аллаһ Еден бағыны хүсуси јердә јаратмышды. Аллаһ истәјирди ки, бүтүн јер үзү бу бағ кими ҝөзәл олсун.

ҺЕКАЈӘ 3

Илк киши вә гадын

Аллаһ Адәм вә Һәвваны јарадыб Еден бағында јерләшдирди. Онлар илк ҹүтлүк олдулар.

ҺЕКАЈӘ 4

Онлар евләриндән говулурлар

Мүгәддәс Китабын Јарадылыш китабында итирилмиш ҹәннәтдән бәһс олунур.

ҺЕКАЈӘ 5

Һәјат чәтинләшир

Еден бағынын кәнарында Адәм вә Һәвванын чохлу чәтинликләри вар. Әҝәр онлар Аллаһа итаәт етсәјдиләр, онлар вә өвладлары хошбәхт оларды.

ҺЕКАЈӘ 6

Јахшы оғул вә пис оғул

Јарадылыш китабындакы Габиллә Һабилин һадисәси бизим неҹә инсан олмалы олдуғумузу ҝөстәрир вә һәлә ки ҝеҹ дејил, нәји дәјишмәлијик.

ҺЕКАЈӘ 7

Ҹәсарәтли инсан

Ханокун ҹәсарәт нүмунәси ҝөстәрир ки, һәтта әтрафында бүтүн инсанлар пис олсалар белә, сән јахшы даврана биләрсән.

ҺЕКАЈӘ 8

Јер үзүндәки нәһәнҝләр

Јарадылыш китабынын 6-ҹы фәслиндә дејилир ки, нәһәнҝләр инсанлары инҹидирдиләр. Бу нәһәнҝләр Нефилим адланырды. Онлар јер үзүнә инсан кими ҝәлиб јашајан мәләкләрин өвладлары идиләр.

ҺЕКАЈӘ 9

Нуһ ҝәми тикир

Башга инсанлардан фәргли олараг, Нуһ вә аиләси Аллаһа итаәт етдикләр үчүн Дашгындан сағ чыхдылар.

ҺЕКАЈӘ 10

Бөјүк Дашгын

Инсанлар Нуһун хәбәрдарлығына ҝүлүрдүләр. Анҹаг ҝөјдән лејсан төкмәјә башлајанда артыг ҝүлмүрдүләр! Өјрән ҝөр Нуһ, аиләси вә бир чох һејванларын неҹә хилас олдулар.

ҺЕКАЈӘ 11

Илк ҝөј гуршағы

Ҝөјгуршағыны ҝөрәндә ағлыныза нә ҝәлир?

ҺЕКАЈӘ 12

Инсанлар бөјүк гүллә тикир

нәмруд Аллаһы разы салмады вә Онун вердији ҹәза бу ҝүн дә инсанлара өз тәсирини ҝөстәрир.

ҺЕКАЈӘ 13

Аллаһын досту Ибраһим

Нәјә ҝөрә Ибраһим раһат евини бурахыб өмрүнү чадырларда кечирди?

ҺЕКАЈӘ 14

Аллаһ Ибраһимин иманыны сынајыр

Нәјә ҝөрә Аллаһ Ибраһимин оғлу Исһагы гурбан ҝәтирмәсини истәјир?

ҺЕКАЈӘ 15

Лутун арвады ҝеријә бахыр

О, бизим үчүн неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир.

ҺЕКАЈӘ 16

Исһаг јахшы бир гызла евләнир

Ривга јахшы бир һәјат јолдашы кими нә етди?

ҺЕКАЈӘ 17

Бир-биринә бәнзәмәјән әкизләр

Исһаг Есавы, Ривга исә Јагубу чох истәјирди.

ҺЕКАЈӘ 18

Јагуб Харана ҝәлир

Јагуб Рәһиләни севсә дә, биринҹи Леа илә евләнир.

ҺЕКАЈӘ 19

Јагубун бөјүк аиләси

Исраил халгынын 12 гәбиләси Јагубун 12 оғлунун адыны дашыјыр.

ҺЕКАЈӘ 20

Динаја бәдбәхтлик үз верир

Һәр шеј јанлыш сечилмиш достлугдан башлады.

ҺЕКАЈӘ 21

Гардашлары Јусифи севмирләр

Онлардан бәзиләрини Јусифи өлдүрмәјә нә сүрүкләди?

ҺЕКАЈӘ 22

Јусифи зиндана салырлар

О гануну поздуғу үчүн јох, дүзҝүн даврандығы үчүн һәбсә салынды.

ҺЕКАЈӘ 23

Фиронун јухулары

Једди инәк вә једди сүнбүлүн мәнасы ејни иди.

ҺЕКАЈӘ 24

Јусиф гардашларыны сынаға чәкир

Јусиф гардашларынын ону гул кими сатдыглары вахтдан бу јана дәјишиб-дәјишмәдикләрини неҹә јохлады?

ҺЕКАЈӘ 25

Јагубун аиләси Мисирә көчүр

Нәјә ҝөрә Јагубун аиләси јагублулар јох, исраиллиләр адланды?

ҺЕКАЈӘ 26

Әјјуб Аллаһа садиг галыр

Әјјуб варыны, сағламлығыны вә бүтүн өвладларыны итирир. Әјјубу ҹәзаландыран Аллаһ иди?

ҺЕКАЈӘ 27

Мисирдә пис падшаһ һөкмранлыг едир

Нәјә ҝөрә о, исраилли олан бүтүн оғлан ушагларынын өлдүрүлмәси үчүн фәрман чыхарды?

ҺЕКАЈӘ 28

Көрпә Муса сағ галыр

Бүтүн исраилли оғлан ушаглары өлдүрүлән әрәфәдә Мусанын анасы ону хилас етмәјин јолуну тапыр.

ҺЕКАЈӘ 29

Муса Мисирдән гачыр

Муса пејғәмбәр 40 јашы оланда елә билди ки, исраилли гуллары мүдафиә етмәјә һазырдыр, амма әслиндә буна һазыр дејилди.

ҺЕКАЈӘ 30

Јанан кол

Аллаһ бир чох мөҹүзә етмәклә Мусаја ҝөстәрди ки, артыг исраиллиләрин Мисирдән чыхмаг вахтыдыр.

ҺЕКАЈӘ 31

Муса вә Һарун фиронун һүзурунда

Нәјә ҝөрә фирон Мусаја гулаг асмыр вә исраиллиләри бурахмыр?

ҺЕКАЈӘ 32

Он бәла

Мисирин башчысы фирон тәрслик едиб исраиллиләри бурахмадығы үчүн Аллаһ Мисирин үзәринә 10 бәла ҝәтирди.

ҺЕКАЈӘ 33

Исраиллиләр Гырмызы дәнизи кечир

Муса Аллаһын ҝүҹү илә Гырмызы дәнизи ортадан ајырыр вә исраиллиләр гуру јолла кечирләр.

ҺЕКАЈӘ 34

Аллаһ халгына ҝөјдән јемәк верир

Аллаһ ҝөјдән хүсуси јемәк ҝөндәрир.

ҺЕКАЈӘ 35

Јеһова халгына ганунлар верир

Он ганунун ичиндә һансы ики ганун ән бөјүкдүр?

ҺЕКАЈӘ 36

Гызыл дана

Нәјә ҝөрә инсанлар гызыл сырғаларындан дүзәлмиш данаја ибадәт едирләр?

ҺЕКАЈӘ 37

Ибадәт чадыры

Ән ичәри отагда әһд сандығы олурду.

ҺЕКАЈӘ 38

Он ики кәшфијјатчы

Он кәшфијјатчы бир шеј дејир, диҝәр икиси исә башга шеј. Исраиллиләр кимә инаныр?

ҺЕКАЈӘ 39

Һарунун әсасы чичәк ачыр

Өлү ағаҹ чубуғу неҹә чичәк ачыб мејвә верә биләр?

ҺЕКАЈӘ 40

Муса әсаны гајаја вурур

Муса мөҹүзә ҝөстәрсә дә, Јеһованын гәзәбинә туш ҝәлди.

ҺЕКАЈӘ 41

Тунҹ илан

Нәјә ҝөрә Аллаһ исраиллиләри санҹмаг үчүн зәһәрли иланлар ҝөндәрмишди?

ҺЕКАЈӘ 42

Данышан ешшәк

Ешшәк Биламын ҝөрмәдијини ҝөрүрдү.

ҺЕКАЈӘ 43

Јешуа башчы олур

Мусанын ҹаны сулу иди, бәс нәјә ҝөрә јеринә Јешуа сечилди?

ҺЕКАЈӘ 44

Рахав кәшфијјатчылары ҝизләдир

Рахав ики кәшфијјатчыја неҹә көмәк етди вә онлардан нә истәди?

ҺЕКАЈӘ 45

Халг Иордан чајындан кечир

Каһинләр чајын ичинә ҝирәндә мөҹүзә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 46

Јерихо шәһәринин диварлары

Ип диварын дағылмасына неҹә әнҝәл төрәдә биләрди?

ҺЕКАЈӘ 47

Исраилдә оғру вар

Бир нәфәр бүтүн халга бәла ҝәтирә биләр?

ҺЕКАЈӘ 48

Ағыллы ҝивеонлулар

Онлар исраиллиләрлә әһд бағламаг үчүн Јешуаја кәләк ҝәлирләр, анҹаг исраиллиләр вәдләринә садиг галырлар.

ҺЕКАЈӘ 49

Ҝүнәш дајаныр

Јеһова һеч вахт етмәдији бир мөҹүзәни Јешуа үчүн едир.

ҺЕКАЈӘ 50

Ики ҹәсур гадын

Исраил ордусуна дөјүш вахты Бараг рәһбәрлик етсә дә, нәјә ҝөрә Јаел иззәтләнир?

ҺЕКАЈӘ 51

Рут вә Наоми

Рут Наоми илә бирҝә ҝетмәк вә Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн өз евини тәрк едир.

ҺЕКАЈӘ 52

Ҝидеон вә 300 дөјүшчүсү

Аллаһ бу кичик ордунун үзвләрини гејри-ади үсулла сечди.

ҺЕКАЈӘ 53

Ифтаһын вәди

Онун Јеһоваја ичдији анд јалныз өзүнә јох, һәм дә гызына тәсир етди.

ҺЕКАЈӘ 54

Ән ҝүҹлү адам

Делила Шимшонун ҝүҹүнүн сиррини неҹә өјрәнир?

ҺЕКАЈӘ 55

Аллаһа хидмәт едән балаҹа оғлан

Аллаһ баш каһин Елијә һөкм хәбәрини чатдырмаг үчүн ҝәнҹ Шамуелдән истифадә едир.

ҺЕКАЈӘ 56

Шаул Исраилин биринҹи падшаһы олур

Аллаһ тәрәфиндән әввәлҹә сечилән, сонрадан исә рәдд едилән Шаулун һадисәсиндән ваҹиб дәрс ҝөтүрә биләрик.

ҺЕКАЈӘ 57

Аллаһ Давуду сечир

Аллаһ Давудда Шамуел пејғәмбәрин ҝөрмәдији нәји ҝөрүрдү?

ҺЕКАЈӘ 58

Давуд вә Голјат

Давуд Голјатла јалныз сапанды илә јох, даһа ҝүҹлү силаһла вурушмушду.

ҺЕКАЈӘ 59

Давуд гачмаға мәҹбур олур

Шаул әввәлҹә Давуду чох бәјәнирди, сонрадан исә она гаршы чох пис пахыллығы јаранды. Нијә?

ҺЕКАЈӘ 60

Авигаил вә Давуд

Авигаил әрини ахмаг адландырмагла мүвәггәти дә олса онун һәјатыны хилас едир.

ҺЕКАЈӘ 61

Давуд падшаһ олур

Давуд етдији ишләрлә сүбут етди ки, о, Исраилин падшаһы олмаға лајигдир.

ҺЕКАЈӘ 62

Давудун аиләсиндә бәдбәхтлик баш верир

Давудун бир сәһви өзүнә вә аиләсинә узун илләр бәдбәхтлик ҝәтирди.

ҺЕКАЈӘ 63

Мүдрик падшаһ Сүлејман

Сүлејман көрпәни һәгигәтәнми јарыја бөләҹәкди?

ҺЕКАЈӘ 64

Сүлејман мәбәд тикир

Мүдрик олмасына бахмајараг, Сүлејман ахмаг вә сәһв јола гәдәм гојду.

ҺЕКАЈӘ 65

Падшаһлыг бөлүнүр

Јаровам падшаһ оланда инсанлары Аллаһын гануну позмаға тәһрик етди.

ҺЕКАЈӘ 66

Падшаһ арвады залым Изевел

О, истәдијини әлдә етмәк үчүн һәр шејә һазыр иди.

ҺЕКАЈӘ 67

Јеһошафат Јеһоваја ҝүвәнир

Орду нәјә ҝөрә дөјүшә силаһсыз нәғмә охујанларын јолу илә ҝетмишди?

ҺЕКАЈӘ 68

Дирилмиш ики оғлан

Өлән инсанын һәјата ҝери дөнмәси мүмкүндүр? Кечмишдә белә һадисә олуб!

ҺЕКАЈӘ 69

Балаҹа гыз ағасына көмәк едир

О, ҹәсарәт тапыб данышды вә бунун нәтиҹәси мөҹүзәви олду.

ҺЕКАЈӘ 70

Јунус вә бөјүк балыг

Јунус Аллаһын дедикләрини јеринә јетирмәклә бағлы ваҹиб дәрс өјрәнди.

ҺЕКАЈӘ 71

Аллаһ Ҹәннәт вәд едир

Илк ҹәннәт балаҹа иди, бу исә бүтүн јер үзүнү әһатә едәҹәк.

ҺЕКАЈӘ 72

Аллаһ Хизгија падшаһа көмәк едир

Мәләк бир ҝеҹәдә 185 000 Ашшур әсҝәрини өлдүрмүшдү.

ҺЕКАЈӘ 73

Исраилин сонунҹу јахшы падшаһы

Јошија ҝәнҹ јашларында мәрд аддым атды.

ҺЕКАЈӘ 74

Мәрд адам

Јеремја пејғәмбәр оланда ҝәнҹ олса да, Аллаһ билирди ки, о, бу ишин өһдәсиндән ҝәләҹәк.

ҺЕКАЈӘ 75

Дөрд ҝәнҹ Бабилдә

Онлар аиләләриндән ајры дүшсәләр дә, мәтин галырлар.

ҺЕКАЈӘ 76

Јерусәлим виран едилир

Нәјә ҝөрә Аллаһ исраиллиләрин дүшмәни олан бабиллиләрә Јерусәлими мәһв етмәләринә иҹазә верди?

ҺЕКАЈӘ 77

Онлар һејкәлә баш әјмирләр

Аллаһ бу ҝәнҹләри одлу собадан хилас етди?

ҺЕКАЈӘ 78

Диварда јазы

Даниел пејғәмбәр дөрд сирли сөзү изаһ едир.

ҺЕКАЈӘ 79

Даниел ширләр гујусунда

Даниел өлүм һөкмүндән хәбәри олса да, о, бундан гачдымы?

ҺЕКАЈӘ 80

Аллаһын халгы Бабили тәрк едир

Фарс падшаһы Кир Бабили зәбт едәндә бир пејғәмбәрлик јеринә јетмишди, инди исә башга бири иҹра олур.

ҺЕКАЈӘ 81

Халг Аллаһын көмәјинә ҝүвәнир

Исраиллиләр Аллаһын ганунуна табе олмаг үчүн инсан ганунларыны позурдулар. Аллаһ онлары хејир-дуаландырды?

ҺЕКАЈӘ 82

Мордокај вә Естер

Мәликә Вашти ҝөзәл иди, анҹаг падшаһ Ахашверош мәликә олараг ону Естерлә әвәз едир. Нә үчүн?

ҺЕКАЈӘ 83

Јерусәлимин диварлары

Ишчиләр диварлары бәрпа едә-едә низә вә гылынҹларыны ҝеҹә-ҝүндүз әлләриндә һазыр вәзијјәтдә сахламалыдырлар.

ҺЕКАЈӘ 84

Мәләк Мәрјәмин јанына ҝәлир

О, Аллаһдан хәбәр ҝәтирир: Мәрјәм дүнјаја ушаг ҝәтирәҹәк вә бу ушаг әбәди падшаһ олаҹаг.

ҺЕКАЈӘ 85

Иса төвләдә доғулур

Нә үчүн ҝәләҹәк падшаһ һејванларын гидаландығы јердә доғулмалы иди?

ҺЕКАЈӘ 86

Улдуз јол ҝөстәрир

Исаны тапмаға мүнәҹҹимләрә ким көмәк етди? Бу суалын ҹавабы сизи тәәҹҹүбләндирәҹәк.

ҺЕКАЈӘ 87

Балаҹа Иса мәбәддә

О һәтта мәбәддә тәлим верән јашлы кишиләри дә һејрәтләндирди. Бәс неҹә?

ҺЕКАЈӘ 88

Јәһја Исаны вәфтиз едир

Јәһја ҝүнаһкар инсанлары вәфтиз едирди, Иса исә һеч вахт ҝүнаһ етмәмишди. Бәс онда нијә Јәһја Исаны вәфтиз едир?

ҺЕКАЈӘ 89

Иса мәбәди тәмизләјир

Мәһәббәт онун гәзәбләнмәсинә сәбәб олду.

ҺЕКАЈӘ 90

Гују башында гадынла сөһбәт

Исанын тәклиф етдији су гадынын сусузлуғуну бирдәфәлик неҹә јатыздыра биләрди?

ҺЕКАЈӘ 91

Иса дағда өјрәдир

Онун Дағүстү тәблиғиндә сөјләдији вә өз дәјәрини итирмәјән һикмәтли сөзләриндән дәрс ҝөтүр.

ҺЕКАЈӘ 92

Иса өлүләри дирилдир

Аллаһын ҝүҹү васитәсилә Иса ики садә сөз дејәрәк Јаирин гызыны дирилдир.

ҺЕКАЈӘ 93

Иса ҹамааты дојурур

Мин нәфәри дојурмагла Иса нәји ҝөстәрди?

ҺЕКАЈӘ 94

Иса ушаглары севир

Иса һәвариләрини өјрәдирди ки, онлар ушаглар һагда нәинки чох шеј өјрәнмәлидирләр, һәмчинин онлардан нүмунә ҝөтүрмәлидирләр.

ҺЕКАЈӘ 95

Иса һекајәләрлә өјрәдир

Иса Мәсиһин хејирхаһ самаријалы һагда чәкдији мәсәл онун ән чох истифадә етдији тәлим үсулуна бариз нүмунәдир.

ҺЕКАЈӘ 96

Иса хәстәләри сағалдыр

Иса Мәсиһ бу гәдәр мөҹүзә ҝөстәрмәјин сајәсиндә нәјә наил олур?

ҺЕКАЈӘ 97

Иса Јерусәлимә падшаһ кими ҝирир

Бөјүк издиһам ону гаршылајыр, анҹаг буна севинмәјәнләр дә вар.

ҺЕКАЈӘ 98

Зејтун дағында

Иса Мәсиһин дөрд һәварисинә дедији шејләр бизим ҝүнләримиздә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 99

Үст мәртәбәдәки отагда

Нәјә ҝөрә Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә бу хүсуси јемәји һәр ил јемәји бујурур?

ҺЕКАЈӘ 100

Иса Ҝетсамани бағында

Нәјә ҝөрә Јәһуда Исаны өпәрәк сатыр?

ҺЕКАЈӘ 101

Исаны өлдүрүрләр

Дирәкдә өлүм ајағында олан Иса Ҹәннәт һагда вәд верир.

ҺЕКАЈӘ 102

Иса сағдыр

Мәләк сәрдабәнин ағзындакы дашы гыраға јуварлајыр. Кешикчиләр сәрдабәнин ичинә баханда чох тәәҹҹүбләнирләр.

ҺЕКАЈӘ 103

Иса бағлы отаға ҝирир

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ дирилиб шаҝирдләринин јанына ҝәләндә онлар ону танымыр?

ҺЕКАЈӘ 104

Иса ҝөјә гајыдыр

Иса Мәсиһ ҝөјә галхмаздан өнҹә шаҝирдләринә сон тапшырығыны верир.

ҺЕКАЈӘ 105

Јерусәлимдә ҝөзләјәркән

Нәјә ҝөрә Иса Мәсиһ Пентикост ҝүнү шаҝирдләринин үзәринә мүгәддәс руһ төкүр?

ҺЕКАЈӘ 106

Һәбсханадан азад едилирләр

Јәһуди дин хадимләри һәвариләрин тәблиғ ишинә мане олмаг үчүн онлары һәбс едирләр. Амма Аллаһ бунун чыхыш јолуну билир.

ҺЕКАЈӘ 108

Дәмәшгә ҝедән јолда

Ҝур ишыг вә ҝөјдән ҝәлән сәс Шаулун һәјатыны там дәјишир.

ҺЕКАЈӘ 109

Петер Корнелиусун јанына ҝәлир

Аллаһ һансыса милләти вә ја халгы о бирисиндән чох истәјир?

ҺЕКАЈӘ 110

Павелин јени көмәкчиси Тимотеј

Тимотеј евиндән ајрылыб Павеллә бирҝә мөһтәшәм тәблиғ сәһајәтинә чыхыр.

ҺЕКАЈӘ 111

Јухулајан оғлан

Ефтик Павелин илк нитги заманы јухуја ҝетсә дә, икинҹи нитги заманы бу баш вермир. Павелин дедији бу ики нитг арасында әсил мөҹүзә баш верир.

ҺЕКАЈӘ 112

Ҝәми гәзаја уғрајыр

Ҝәмидәкиләр үмидләрини итирән ан Аллаһдан Павелә хәбәр назил олур вә онларын үмиди јараныр.

ҺЕКАЈӘ 113

Павел Ромада

Павел зинданда ола-ола һәвари кими өз ишини неҹә һәјата кечирә биләрди?

ҺЕКАЈӘ 114

Нәһајәт пислијә сон гојулаҹаг

Нәјә ҝөрә Аллаһ Иса Мәсиһин башчылығы алтында олан ордусуну Һар-Меҝидон мүһарибәсинә ҝөндәрир?

ҺЕКАЈӘ 115

Јер үзүндә јени Ҹәннәт

Бир заманлар инсанлар јер үзүндә ҹәннәтдә јашајыб вә бу, јенидән олаҹаг.

ҺЕКАЈӘ 116

Әбәди јашамаг үчүн нә етмәлијик?

Јеһова Аллаһы вә Иса пејғәмбәри танымаг кифајәтдир? Әҝәр кифајәт дејилсә, онда даһа нә лазымдыр?

«Мүгәддәс Китаб һекајәләри» нәшринин өјрәнилмәси үчүн суаллар

Ајәләр вә суаллар ушаглара һәр һекајәдән там фајда әлдә етмәјә көмәк едәҹәк.