Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 66

Падшаһ арвады залым Изевел

Падшаһ арвады залым Изевел

ПАДШАҺ Јаровамын өлүмүндән сонра, онгәбиләли Исраил падшаһлығыны идарә едән бүтүн падшаһлар пис олур. Падшаһ Ахав исә онларын һамысындан бешбәтәр иди. Билирсән нәјә ҝөрә? Әсас сәбәб онун залым арвады Изевел иди.

Изевел исраилли дејил. О, Сајда падшаһынын гызыдыр вә јаланчы аллаһ Баала ибадәт едир. Бу аз имиш кими, әри Ахавы вә бир чох исраиллиләри дә Баала ситајиш етмәјә тәһрик едир. Изевел Јеһоваја нифрәт едир вә Онун бир чох пејғәмбәрләрини өлдүртдүрүр. Сағ галан пејғәмбәрләр исә ҹанларыны гуртармаг үчүн мағараларда ҝизләнмәјә мәҹбур олурлар. Изевел өз мәгсәдинә наил олмаг үчүн адам өлдүрмәјә белә һазырдыр.

Бир ҝүн падшаһ Ахав чох гәмҝин иди. Буну ҝөрән Изевел ондан сорушур: ‘Нәјә ҝөрә бу ҝүн белә кәдәрлисән?’

Ахав ҹаваб верир: ‘Навота ҝөрә. Онун үзүм бағыны алмаг истәдијими дејәндә, гајыдыб мәнә деди: Бағымы һеч кәсә сатмарам’.

Изевел дејир: ‘Сән һеч үрәјини сыхма. О бағы сәнин үчүн өзүм алаҹағам’.

Изевел Навотун јашадығы шәһәрдәки бир нечә нүфузлу адама мәктуб јазыб әмр едир: ‘Бир-ики јарамаз адам тутун ки, онлар Навотун Аллаһы вә падшаһы ләнәтләдијини сөјләсинләр. Сонра Навоту шәһәрин кәнарына чыхарыб өләнәдәк дашгалаг един’.

Изевел Навотун өлдүјүнү ешидән кими Ахава дејир: ‘Ҝет, Навотун үзүм бағыны ал’. Сәнҹә, белә дәһшәтли әмәлинә ҝөрә Изевел ҹәзаланмаға лајиг дејилми?

Бир гәдәр вахт кечдикдән сонра, Јеһова Изевели ҹәзаландырмаг үчүн Јеһу адлы бир адам ҝөндәрир. Изевел Јеһунун ҝәлдијини ешидәндә, ҝөзләринә сүрмә чәкир, бәзәниб-дүзәнир. Јеһу ҝәләндә пәнҹәрәдән бојланан Изевели ҝөрүр вә сарајдакы адамлара дејир: ‘Атын ону ашағы!’ Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, кишиләр дејиләнә әмәл едиб, ону ашағы атырлар вә Изевел өлүр. Падшаһын залым арвады Изевелин һәјаты беләҹә сона чатыр.