Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 50

Ики ҹәсур гадын

Ики ҹәсур гадын

ИСРАИЛ халгы чәтинлијә дүшәндә Јеһоваја јалварыр. Јеһова Аллаһ да ҹәсур башчылар тәјин етмәклә онлара көмәк едир. Бу башчылар Мүгәддәс Китабда һакимләр адланыр. Јешуа биринҹи һаким иди, ондан сонра олан һакимләрдән бәзиләри исә бунлардыр: Отниел, Еһуд вә Шамгар. Исраилә көмәк едәнләр арасында Девора вә Јаел адлы ики гадын да варды.

Девора пејғәмбәрдир. Јеһова ҝәләҹәкдә олаҹаг һадисәләр һаггында она хәбәр верир, о да Јеһованын дедикләрини халга чатдырыр. Девора һәмчинин һакимдир. Бу гадын адәтән хурма ағаҹы алтында отурур, халг да онун јанына ҝәлиб чәтинликләрини һәлл етмәк үчүн ондан көмәк истәјир.

Инди Кәнанын падшаһы Јавиндир. Онун 900 дөјүш арабасы вар. Јавинин чох ҝүҹлү ордусу вар вә о, бир чох исраиллини өзүнә нөкәр едиб. Орду башчысынын ады Сисрадыр.

Девора бир ҝүн һаким Барагын далынҹа адам ҝөндәриб бу сөзләри она чатдырыр: ‘Јеһова белә дејир: “Он мин нәфәр адам ҝөтүр вә онлары Тавор дағына апар. Сисраны сизә тәслим едәҹәјәм. Онун вә бүтүн ордусунун үзәриндә гәләбә чалаҹагсыныз”’.

Бараг Девораја дејир: ‘Сән мәнимлә ҝетсән, мән дә ҝедәҹәјәм’. Девора разылашыр, амма ону хәбәрдар едир: ‘Гәләбәни сән газанмајаҹагсан. Јеһова Сисраны бир гадынын әлинә верәҹәк’. Ҝәл ҝөрәк бу сөзләр неҹә јеринә јетир.

Бараг дөјүшчүләри илә Тавор дағындан ениб Сисранын ордусунун гаршысына чыхыр. Гәфләтән Јеһова Аллаһ јахынлыгдакы чајын сујуну ҝүҹләндирир вә дүшмән әсҝәрләриндән бир чохлары боғулур. Сисра исә дөјүш арабасындан дүшүб гачыр.

Бир мүддәтдән сонра Сисра ҝәлиб Јаел адлы бир гадынын чадырына чатыр. Јаел ону чадырына дәвәт едиб она сүд верир. Сисра јорғун олдуғундан бир аздан бәрк јухуја ҝедир. Әлинә фүрсәт дүшдүјүнү ҝөрән Јаел чадыр пајасы илә бу пис адамын башыны јерә санҹыр. Бир аздан Бараг ҝәлир вә Јаел она өлмүш Сисраны ҝөстәрир. Ҝөрүрсән, һәр шеј Деворанын дедији кими олду.

Нәһајәт, падшаһ Јавини дә өлдүрүрләр. Исраиллиләр бир мүддәт сүлһ ичиндә јашајырлар.