Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 8

Јер үзүндәки нәһәнҝләр

Јер үзүндәки нәһәнҝләр

БОЈУ тавана чатан бир адам сәнә јахынлашсајды, нә фикирләшәрдин? Јәгин дејәрдин: «Бу әсл нәһәнҝдир ки!» Вахтилә јер үзүндә һәгигәтән дә белә инсанлар јашајыблар. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онларын аталары ҝөјдә јашајан мәләкләр иди. Ахы бу неҹә ола биләрди?

Јадындадырса, пис мәләк Шејтан пис ишләр төрәдирди. О, һәтта чалышырды ки, Аллаһын мәләкләри дә пис олсун. Вахт кечдикҹә, бу мәләкләрдән бәзиләри Шејтана гулаг асмаға башладылар. Ҝөјдә Аллаһын онлара тапшырдығы иши артыг јеринә јетирмәк истәмәдиләр. Бу пис мәләкләр јерә ҝәлиб инсан ҹилдинә ҝирдиләр. Билирсән, нәјә ҝөрә?

Мүгәддәс Китабда јазылыб ки, бу мәләкләр јердә ҝөзәл гадынлары ҝөрүб онларла јашамаг арзусуна дүшдүләр. Бунун үчүн онлар јерә ҝәлиб һәмин гадынларла евләндиләр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бу дүзҝүн дејил, чүнки Аллаһ мәләкләри ҝөјдә јашамаг үчүн јаратмышдыр.

Гадынларын һәмин мәләкләрдән ушаглары олду. Амма бу ушаглар ади ушаглар кими дејилдиләр. Дүздүр, тәзә доғуланда о гәдәр фәргләнмәсәләр дә, бөјүдүкҹә бојлары узаныр вә даһа да ҝүҹләнирдиләр. Нәтиҹәдә онлар нәһәнҝләрә чеврилирдиләр.

Онлар пис адам идиләр. Ири вә ҝүҹлү олдуглары үчүн инсанлары инҹидирдиләр. Бу нәһәнҝләр чалышырдылар ки, һамы онлар кими пис олсун.

Ханок артыг өлмүшдү, амма јер үзүндә бир јахшы инсан да вар иди. Онун ады Нуһ иди. О һәмишә Аллаһын истәдијини јеринә јетирирди.

Бир дәфә Аллаһ Нуһа деди ки, бүтүн пис инсанлары мәһв етмәјин вахты чатыб. Амма Аллаһ Нуһу, онун аиләсини вә бир чох һејванлары хилас етмәк истәјирди. Ҝәл ҝөрәк Аллаһ буну неҹә етди.