Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 85

Иса төвләдә доғулур

Иса төвләдә доғулур

БИЛИРСӘН бу көрпә кимдир? Бәли, Исадыр. О индиҹә төвләдә доғулуб. Төвлә һејван сахланылан јердир. Мәрјәм Исаны ахура гојур. Ахур ешшәк вә диҝәр һејванлар үчүн јем гојулан јешикдир. Бәс нә үчүн Јусифлә Мәрјәм төвләдәдирләр? Ахы бура ушаг доғмаг јери дејил?

Бу доғрудур. Амма Јусифлә Мәрјәмин бурада олмасынын сәбәби вар. Рома императору гејсәр Август бир фәрман чыхарыр. Орада дејилир ки, адынын сијаһыја алынмасы үчүн һәр кәс анадан олдуғу шәһәрә ҝетмәлидир. Јусиф Бет-Лехем шәһәриндә анадан олдуғу үчүн бураја ҝәлиб. Амма онлар шәһәрә ҝәләндә галмаға јер тапа билмәдикләриндән һејванларла бир төвләдә галмалы олурлар. Елә һәмин ҝүн Мәрјәм Исаны доғур. Амма ҝөрдүјүн кими, көрпә саламатдыр.

Исаја бахмаға ҝәлән чобанлары ҝөрүрсән? Онлар ҝеҹә чөлдә гојунларыны отарырдылар. Бирдән әтрафда парлаг бир ишыг сачмаға башлады. Бу мәләк иди! Чобанлар јаман горхурлар. Амма мәләк онлара дејир: ‘Горхмајын! Сизә хош хәбәр ҝәтирмишәм. Бу ҝүн Бет-Лехемдә Мәсиһ доғулмушдур. О, инсанлары хилас едәҹәк! Сиз ону ахурда, гундаға бүкүлмүш тапаҹагсыныз’. Гәфләтән чохлу мәләк пејда олуб Аллаһы иззәтләндирмәјә башлајырлар. Чобанлар да тез дуруб Исаны ахтармаға јолланырлар вә көрпәни тапырлар.

Исанын доғулмасынын нәјә ҝөрә бу гәдәр гејри-ади олдуғуну билирсәнми? Бәс онун әслиндә ким олдуғуну неҹә, билирсән? Јадындадырса, бу китабын ән биринҹи һекајәсиндә сәнә Аллаһын Оғлу һаггында данышмышдыг. Бу Оғул ҝөјү вә јери јаратмагда Јеһова Аллаһа көмәк едирди. Бах, һәмин Оғул Исадыр.

Бәли, Јеһова Оғлунун һәјатыны ҝөјдән јерә, Мәрјәмин бәтнинә көчүрдү. Башга ушаглар аналарынын гарнында бөјүдүкләри кими, Иса да Мәрјәмин гарнында бөјүмәјә башлады. Амма бу ушаг Аллаһын Оғлу иди. Нәһајәт, Иса Бет-Лехемдәки бу төвләдә анадан олур. Инди баша дүшдүн, мәләкләр нә үчүн Исанын доғулмасы хәбәрини инсанлара белә севинҹлә чатдырырдылар?