Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 89

Иса мәбәди тәмизләјир

Иса мәбәди тәмизләјир

ИСА бурада јаман гәзәбли ҝөрүнүр. Билирсән о нијә гәзәбләниб? Она ҝөрә ки, Аллаһын мәбәдиндәки бу адамлар чох аҹҝөздүрләр. Онлар Аллаһын мәбәдинә ибадәтә ҝәләнләри сојуб таламаға чалышырлар.

Мәбәддәки өкүз, гојун вә ҝөјәрчинләри ҝөрүрсән? Бу адамлар онлары бирбаша мәбәддә сатырлар. Билирсән нијә? Чүнки исраиллиләр Аллаһа һејван вә гушлардан гурбан ҝәтирирдиләр.

Аллаһын ганунунда дејилирди ки, исраилли ҝүнаһ етсә, Аллаһа гурбан ҝәтирмәлидир. Исраиллиләр башга һалларда да гурбан ҝәтирмәли идиләр. Бәс гурбан ҝәтирмәк үчүн онлар гушлары вә һејванлары һарадан ала биләрдиләр?

Бәзи исраиллиләр гуш вә һејван сахлајырдылар вә онлардан гурбан ҝәтирирдиләр. Лакин чохлары һејван вә гуш сахламырдылар. Диҝәрләри исә Јерусәлимдән чох-чох узагда јашадыгларындан, мәбәдә өз һејванларыны ҝәтирә билмирдиләр. Буна ҝөрә дә, лазым олан һејван вә гушу елә бурадаҹа алырдылар. Амма сатыҹылар алыҹылардан һәддиндән чох пул истәјирдиләр. Онлар ҹамааты алдадырдылар. Аллаһын мәбәдиндә үмумијјәтлә алвер етмәк олмазды.

Иса елә буна ҝөрә гәзәбләнир. О, бу адамларын масаларыны чевирир, пулларыны јерә сәпәләјир. Иса һәмчинин ипдән гамчы дүзәлдиб бүтүн һејванлары мәбәддән говур. Ҝөјәрчин сатанлара исә әмр едир: ‘Бунлары бурадан рәдд един! Атамын евини базара дөндәрмәјин’.

Иса илә бәрабәр мәбәдә онун бир нечә шаҝирди дә ҝәлиб. Онлар Исанын һәрәкәтинә тәәҹҹүбләнирләр. Сонра Мүгәддәс Китабда Аллаһын Оғлу һаггында: ‘Аллаһын евинә олан севҝиси ону атәш кими јандырыб-јахаҹаг’ дејилән ајәни хатырлајырлар.

Иса Јерусәлимдә кечирилән Пасха бајрамы заманы чохлу мөҹүзәләр ҝөстәрир. Бајрамдан сонра о, Јәһудејадан Галилејаја гајыдыр. Јолүстү Самарија вилајәтиндән кечир. Ҝәл ҝөрәк орада нә баш верир.