Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мүгәддәс Китаб һекајәләри

 Һекајә 70

Јунус вә бөјүк балыг

Јунус вә бөјүк балыг

СУЈУН алтындакы адама бах. Ону тәһлүкә ҝөзләјир. Балыг бу саат ону удаҹаг! Билирсән бу адам кимдир? Онун ады Јунусдур. Ҝәл онун бу вәзијјәтә неҹә дүшдүјүнү өјрәнәк.

Јунус Јеһованын пејғәмбәридир. Елиша пејғәмбәрин өлүмүндән аз сонра Јеһова Аллаһ Јунуса дејир: ‘Бөјүк Нинева шәһәринә ҝет. Оранын ҹамааты јаман пис ишләр ҝөрүр. Истәјирәм, сән ҝедиб онлары хәбәрдар едәсән’.

Амма Јунус ҝетмәк истәмир. О, Ниневадан әкс истигамәтә ҝедән бир ҝәмијә минир. Јунусун гачмағы Јеһованын һеч хошуна ҝәлмир. Буна ҝөрә дә Аллаһ дәниздә бөјүк фыртына галдырыр. Фыртына о гәдәр ҝүҹлүдүр ки, ҝәми аз галыр батсын. Дәнизчиләр бәрк горхуја дүшүр вә көмәк үчүн өз аллаһларына јалварырлар.

Нәһајәт, Јунус онлара дејир: ‘Мән, ҝөјләри вә јери јарадан Јеһова Аллаһа ибадәт едирәм. Амма инди Јеһованын мәнә вердији тапшырығы јеринә јетирмәкдән гачырам’. Дәнизчиләр сорушурлар: ‘Сәнинлә нә едәк ки, бу фыртына дајансын?’

Јунус ҹаваб верир: ‘Мәни дәнизә атын, дәниз сакитләшәҹәк’. Дәнизчиләр буну етмәк истәмирләр, амма фыртына ҝет-ҝедә ҝүҹләндијиндән онлар мәҹбур олуб Јунусу ҝәмидән атырлар. Фыртына о дәгигә дајаныр, дәниз дә сакитләшир.

Јунусу дәнизин дибиндә бир бөјүк балыг удур. О, үч ҝүн, үч ҝеҹә балығын гарнында галыр. Јунус Јеһованын сөзүнә әмәл едиб Ниневаја ҝетмәдији үчүн инди чох пешмандыр. Билирсән о нә едир?

О, көмәк үчүн Јеһова Аллаһа јалварыр. Аллаһ да балыға әмр едир вә балыг Јунусу ағзындан гуруја гајтарыр. Бундан сонра Јунус Ниневаја ҝедир. Сәнҹә, бу һадисә Јеһованын дедији һәр бир шејә әмәл етмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну ҝөстәрмирми?

«Јунус» китабы.